بررسی صوری و معنایی نشانه‌های بازخوردی در زبان فارسی

نویسندگان

چکیده

اصواتی مثل «hmm»، «بله»، «جداً»، «mm» و... به‌کرات در گفتگوها شنیده می‌شوند، اما تاکنون در زبان فارسی بررسی نشده‌اند. این کلمات بر پیشبرد هرچه بهتر گفتگو تأثیر می‌گذارند. اهمیت نشانه‌های بازخوردی در زمان فقدان آنها فهمیده می‌شود. اگر نشانه‌های بازخوردی نا‌به‌جا به‌کار رود، در روند گفتگو اختلال ایجاد می‌کند، پس چشم پوشیدن از آنها در تحلیل ‌گفتگوها باعث نادیده گرفتن بخش مهمی از تعاملات روزانه می‌شود. در این مقاله این نشانه‌ها از نظر صورت، معنا، درجۀ تأثیر و خصوصیات زبرزنجیری مؤثر در معنا مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formal and Functional study of Back Channel Responses in Persian

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Pahlavannezhad
  • Mahnaz Azadmanesh
چکیده [English]

Although linguistic signs such as \"hmm\", \"bale\", \"jeddan\", \"mm\", occur frequently in conversation, they have not been studied linguistically up to now. These sounds, named back channel responses, influence the ongoing conversations. Back channel is a verbal or non-verbal response provided by the listener to show his/her participation, and though it seems to be insignificant communicatively, misunderstandings arise if they are misused. Therefore, their overlooking in conversation analysis has dramatic effects on the results obtained. This research studies back channel responses with respect to their form, function, degree of influence and prosodic features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • back channel responses
  • prosodic features
  • form
  • function