دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، تابستان 1390 
1. فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

صفحه 9-34

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ مجید جلاله وند آلکامی