بررسی وزن اشعار عامیانۀ فارسی براساس نظریۀ وزنی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی وزن اشعار عامیانۀ فارسی براساس نظریۀ وزنی بروس هیز اختصاص دارد. شعر عامیانۀ فارسی وزنی تکیه‌ای – هجایی دارد؛ یعنی وزنی که براساس تکرار تکیه‌ها در فواصل هجایی مساوی به‌وجود می‌آید. نظریۀ وزنی که یکی از شاخصه‌های منشعب از واج‌شناسی زایشی است، سلسله مراتب وزنی را در شعر تعیین می‌کند و آنها را بر نمودارهای درختی نشان می‌دهد. در این مقاله پس از شرح نظریۀ وزنی، شعر عامیانۀ فارسی را که به ترتیب، مصراع، شطر و پایه‌ها هستند، بر نمودارهای درختی نشان می‌دهیم و قواعد مطابقۀ
وزن تکیه‌ای – هجایی را در این نوع اشعار ارائه می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Meter in Persian Folk Poems Based on the Metrical Stress Theory

نویسندگان [English]

  • Omid Tabibzadeh
  • Leila Zia Majidi
چکیده [English]

This article, following the Metrical Stress Theory of Bruce Hayes, studies the nature of meter in Persian folk poems. The accentual-syllabic meter of these poems is formed by the repetition of accents in equal syllabic distances. Metrical Stress Theory is a branch of generative phonology that has the capability of determining the poem’s rhythm and displaying them in tree diagrams. This article after explaining the Metrical Stress Theory, represents the rhythmical hierarchy of Persian folk poems - lines, half-lines, feet - in tree diagrams and presents the rules for accentual-syllabic meter in folk poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • folk poems
  • Metrical Stress Theory
  • accentual
  • syllabic meter
  • half
  • line
  • foot