تحلیل کهن‌الگوییِ داستان جایی دیگر از گلی ترقی

نویسندگان

چکیده

تصاویر کهن‌الگویی میراث ناخودآگاه فردی و جمعی انسان در طول تاریخ است که در ادبیات از طریق ذهن خلاق و حساس هنرمندان به فعلیت می‌رسد. این مقاله بر آن است که رمان جایی دیگر اثر گلی ترقی را برمبنای نظریات یونگ بررسی کند.
در این پژوهش، کهن‌الگوهای خود، آنیما و آنیموس، سفر، پیر خردمند، نقاب، سایه و سرانجام فرایند فردیت و تولد دوباره در داستان تحلیل می‌شود و مشخص می‌گردد که پیرنگ و نقش شخصیت‌های داستان بر پایۀ نظریات یونگ قابل بررسی است. «جایی دیگر» خود کهن‌الگوی دیگری است که ترقی داستان را با آن روایت می‌کند و کهن‌الگوی مهم رمان محسوب می‌شود، به این معنا که جای دیگری در روان انسان است که شخص باید طی فرایندی درونی از طریق تولد دوباره به آن دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Some Other Place”: A Story by Goli Tarraghi and an Archetype

نویسندگان [English]

  • Elham Haddadi
  • Farhad Doroodgarian
چکیده [English]

The archetypal images are products of man’s collective unconscious that are actualized by the creativity and sensitivity of the artists. The present article intends to give a Jungian analysis of “Some Other Place” by Goli Tarraghi because the writer herself has spoken about the significant role of archetypes in her stories. The research, through investigating the archetypes such as ego, anima, animus, journey, wise old man, persona, shadow, individuation process, and rebirth, proves that the plot and character functions of the story give it a capacity for a Jungian reading in which the very “some other place” of the story can be considered as an archetype. In fact, as one is needed to get to this place through an internal journey and a rebirth, it is called “some other place”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jung
  • archetype
  • rebirth
  • some other place
  • Goli Tarraghi