دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، زمستان 1390 
7. شاهنامه و دیدگاه سه تن از شارحان

صفحه 171-192

محمدرضا نصر اصفهانی؛ فریبا فرخ نژاد