آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی دیگر از بانوگشسب‌نامه

نویسندگان

چکیده

بانوگشسب تنها زن پهلوان ایرانی است که دربارۀ او و کردارهای پهلوانی‌اش، منظومه‌ای مستقل شکل گرفته‌است. در میان منظومه‌های پهلوانی که پس از شاهنامۀ فردوسی به نظم درآمده‌اند، دو منظومۀ برزونامه و بانوگشسب‌نامه در منطقۀ کوهمرّه سرخی رواج یافته‌است. روایت شفاهی موجود در این منطقه، آمیزشی از حماسه و باورهای اساطیری ساکنان آن است که واکاوی آن، افزون‌بر ثبت روایتی که پیش از این در هیج منبع و مأخذی بررسی و ثبت نشده‌است، بخشی از باورهای اساطیری مردم این منطقۀ کهن مسکونی را نشان می‌دهد.
در این جستار، نخست روایت شفاهی رایج در منطقۀ کوهمرّه سرخی را براساس تحقیقات میدانی گزارش کرده‌ایم و سپس به واکاوی شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با روایت مکتوب پرداخته‌ایم. علاوه‌بر این، کوشیده‌ایم تأثیر باورهای اساطیری و افسانه‌ای بومیان منطقه را در سیر روایت بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Integration of Myth and Epic in a Different Reading of “Bānu Goshasp Nāme”

نویسندگان [English]

  • Zahrā Riahi Zamin
  • Azim Jabbāreh Nāseroo
چکیده [English]

Bānu Goshasp Nāme is the only heroine whose character and behavior provides the material for an independent Verse Book. Among the epic verses written after Shāhnāme, the two works named Borzoo Nāme and Bānu Goshasp Nāme became prevalent in a district called Koohmarre Sorkhi. In this area, the oral narration of Bānu Goshasp Nāme, is an integration of epic and mythological beliefs whose analysis, apart from recording an absolutely original version of this verse, reveals some aspects of traditional beliefs of this old community. This article, after introducing this oral version, examines its similarities and differences with the written version and shows the impact of the mythology on the history of this narrative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bānu Goshasp Nāme
  • verse narration
  • Koohmarre Sorkhi
  • Myth
  • Epic