جایگاه متن، مؤلف و خواننده از دیدگاه اُمبرتو اِکو

نویسنده

چکیده

یکی از مهم‌ترین موضوعات در هرمنوتیک مدرن، گشودگی اثر و قابلیت تفسیرپذیری آن است. امبرتو اکو در تحلیل زیبایی‌شناختی آثار ادبی، بر وجود رمزگان و تفسیرپذیری آنها تأکید می‌کند. وی ضمن نقدِ «نیّت مؤلف» در نظریۀ بیانگری هنر، قائل به دیالکتیک میان «نیّت متن» و «نیّت خواننده» است. از نظر او هرچند متن، ذاتاً خوانش‌های چندگانه و نتایج متفاوتی را اقتضا می‌کند، اما در عین‌حال هر نوع خوانشی را هم میسر نمی‌سازد، زیرا خوانش صحیح متن فقط در صورتی تحقق می‌یابد که «خوانندۀ نمونه» آن را در چارچوب‌‌های تحمیلی خود متن مطالعه کند. از این‌رو، «استراتژی متن» حدود تفسیر را تعیین می‌کند و خواننده نمی‌تواند براساس انتظارات خود از آن تفسیر بی‌حد و حصر کند. او با کشف مناسبات درون‌متنی و توجه به عناصر فرامتنی دست به خوانش متن می‌زند و با قرائت خود، کاری را که «مؤلف نمونه» آغاز نموده، تکمیل می‌نماید. از این ‌منظر، متن دیگر یک پدیدۀ فیزیکی نیست، بلکه عبارت از چیزی است که در فرایند خوانش و چرخۀ تفسیری تحقق می-یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Text, Author, and Reader According to Umberto Eco

نویسنده [English]

  • Fātemeh Rahimi
چکیده [English]

One of the most important topics in Modern Hermeneutics is the idea of Open Text and its interpretable nature. In his aesthetic analysis of literary works, Eco emphasizes the existence of a code system and its interpretability, and while criticizing the “author’s intention”, believes in a dialectical relation between “text’s intention” and “reader’s intention”. Based on his formulation, although the text requires different readings, it does not give way to any sort of readings because the acceptable reading takes place when the “ideal reader” reads the text within the frameworks imposed by the very text. As such, this is the “text strategy” that determines the dimensions of interpretation of which the reader can by no means go beyond. The reader through discovering the inner-textual relations and following the extra-textual elements, begins his reading to accomplish the job already started by the ”ideal author”. Text, from this perspective, is no longer a physical phenomenon, but a potentiality that will be actualized in the process of reading and interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Umberto Eco
  • Ideal Reader
  • author’s intention
  • text’s intention