نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی

نویسندگان

چکیده

روایت را می‎توان همچون جنبه‎های درهم بافته‎ای از متن و اثر ادبی به شمارآورد که به همراه زبان، یکی از مهمترین حوزه‌های نظریۀ ادبی به شمار می‌‌رود. روایت‌شناسی، در بارۀ شیوه‌های مختلف بیان رویدادها و تحلیل ادبیات روایی نظیر رمان، داستان کوتاه و حماسه به بحث می‌پردازد. هر کدام از این شیوه‎ها، متن ادبی را از زاویه‌ا‌ی خاص بررسی می‎‌کند. شناخت روایت به منتقد، در نقد و تحلیل داستان و عناصر داستانی و نیز به آفرینندۀ داستان در فرایند آفرینش داستان کمک می‎کند. پژوهشگران از راه روایت‌شناسی داستان، ساختار و مناسبات درونی نشانه‌ها را در متن باز می‌یابند.
در این مقاله کوشیده شده است به بررسی روایت در سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی (خانه‌ای برای شب، دشنام و صدا که می‎پیچد) و‌ مسائلی را که در خواندن ‌داستان اهمیّت دارند،‌ امّا از جهتی‌ به‌ قدری‌ آشکارند که‌ گاه‌ دیده‌ نمی‌شوند، پرداخته شود؛ درک شیوه‌هایی که ما را به برداشتی تازه و نو از داستان می‌رساند و ارائۀ تفسیری بهتر از داستان که‌ به‌‌سادگی‌ از روساخت‌ متن‌،‌ قابل درک نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Narratological Criticism of Three Short Stories by Nâder Ebrâhimi

نویسندگان [English]

  • Mahyar Alavi Moghddam
  • Soosan Poor Shahram
چکیده [English]

Narrative as the interaction of literary text elements is a focal point in the literary theory. Narratology deals with the various manners of narrating events, as well as the analysis of the narrative literature such as novel, short story and epic. A deep understanding of narration can be a help to the critic to analyse the story and its elements; meanwhile it helps the writer to be more creative. Researchers, through narratology, discover the semiotic interrelations in the text.
This article intends, through focusing on three short stories of Nâder Ebrâhimi entitled "A House Belonged to Night", "Curse", and "Sound that Echoes", to provide the reader with a better interpretation of the text which is hardly attained by a hypothetical reading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative
  • Narratology
  • plot
  • contemporary novel
  • Nâder Ebrâhimi