تصحیح و تبیین برخی دشواری‌های متون کهن براساس گویش لری

نویسنده

چکیده

در متون کهن گاهی به عبارت یا کلمه‌ای بر می‌خوریم که با مراجعه به فرهنگ‌های لغت، امکان دریافت معنای مناسب برای آن وجود ندارد. همچنین گاهی مصححان متون کهن در خواندن متن و ارائۀ صورت مناسبی از یک واژه درمی‌مانند و تصحیح قیاسی برمبنای قواعد نحوی و بلاغی نیز راه به جایی نمی‌برد. در این موارد، گاه می‌توانیم به کمک اطلاعاتی از زبان‌ها و گویش‌ها و آداب و رسوم و نام ابزارها یا مسائل محلی به حل این معضلات بپردازیم. در این مقاله کوشیده‌ایم برای تصحیح و تبیین مفهوم اصطلاحات و واژه‌هایی چون ایواره، بَره بُزه، اخُره و اوغرات، سِکال، سرهول، بُرمه کردن، کوز، گاو کیلی، نُچ کردن و ناوری، در متون تاریخی و ادبی به کمک اطلاعات محلی و گویش لری، خصوصاً گویش روستای نقده از توابع شهرستان تویسرکان، پیشنهادهای تازه‌ای عرضه کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Contribution of Lori Dialect to Correcting and Explaining Some Unresolved Points in Old Persian Texts

نویسنده [English]

  • Teymoor Malmir
چکیده [English]

While reading Persian ancient texts, the reader might face some words or phrases for which he finds no proper dictionary meanings. Moreover, it happens that the editors of old texts are unable to offer the correct form of a word, and a deductive correction based on syntactic and rhetorical rules comes to no use. In such cases, one can solve the problem by resorting to local dialects and the rituals related to them, and even benefit from the name of the instruments used in those dialects. This article, supported by the information in Lori Dialect, suggests new definitions for some old Persian words such as Eiwāreh, Bare Bozeh, Okhreh va Oughrāt, Sekāl, Sar hůl, Bormeh Kardan, Noch Kardan and Nāvari.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collation
  • Etymology
  • Iranian Languages
  • local dialects
  • old texts