نگاهی دیگر به نسخۀ قونیه وتصحیح فروزانفر از کلّیّات شمس

نویسندگان

چکیده

دکتر توفیق سبحانی در حین تصحیح کلّیّات شمس بر اساس نسخۀ770 قونیه، بعضی اختلاف‌های نسخۀ اساس خود و تصحیح فروزانفر را که به زعم ایشان در آنها ضبط قونیه ترجیح داشته، استخراج و آنها را ضمن مقاله‌ای طرح کرده است. اگر امر دایر بر استخراج اختلاف‌های نسخۀ قونیه به عنوان یکی از نسخه‌های مرجع فروزانفر و متن نهایی چاپ فروزانفر باشد، این اختلاف‌ها سر به هزاران مورد خواهد زد؛ چون همچنان‌که تصوّر شده است، نسخۀ قونیه از نظر ضبط کلمات، برای فروزانفر نسخۀ اساس تلقی نمی‌شده و مرجعیّت تامّ نداشته است. در این مقاله یکایک موارد 93گانۀ مقالۀ دکتر سبحانی یک بار دیگر بررسی شده تا معلوم شود که ضبط کدام، مرجّح است و چرا.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Another Look at Ghooniyeh Version and Foroozānfar\'s Collation of Divān Shams

نویسندگان [English]

  • - -
  • Rahmān Moshtāghmehr
چکیده [English]

While collating Kolliāt-e Shams based on Ghooniyeh Version 770, Towfigh Sobhāni extracted some cases which are different from those in the version used by Foroozānfar and through reasoning concluded that the Ghooniyeh Version is more authentic. If the comparison is to be based on the Ghooniyeh Version and the version finally published by Foroozānfar, the number of the differences will know no limits because Foroozānfar did not consider the Ghooniyeh Version as his only authentic text.
In this article the 93 cases mentioned by Sobhāni are once more examined in order to show which record is more authoritative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghooniyeh
  • Foroozānfar
  • Molavi
  • Kolliāt
  • e Sham