مولوی و منطق‌الطیر خاقانی

نویسنده

چکیده

منطق‌الطیر تعبیری است برگرفته از قرآن که از آن هم در معنای ظاهری (زبان مرغان) و هم در معنای باطنی‌ (زبانی رمزی میان خداوند و انبیا/ اولیا) تعبیر و تفسیر کرده‌اند. این تعبیر، دست‌مایة آفرینش رساﻠﺔ‌الطیرها و به‌ویژه منظومة منطق‌الطیر عطار شده‌است که به شرح معنوی سفر ارواح از غربتکدة غربی خاک، به ســوی اصل شرقی افلاک پرداخته‌اند. افزون بر کاربرد فراوان این ترکیب و مترادفات آن در شعر فارسی، مولانا نیز بارها از آن یاد کرده و ازجمله در پایان دفتر دوم مثنوی، از تعبیر «منطق‌الطیر خاقانی» در مقابلِ «منطق‌الطیر سلیمانی» استفاده کرده‌است. عموم شارحان، این تعبیر را اشاره‌ای طعن‌آمیز به قصیده منطق‌الطیر خاقانی دانسته‌اند. نگارنده ضمن ردّ این نگاه، منطق‌الطیر سلیمانی (منسوب به سلیمان = انسان کامل) را زبان ولی خدا می‌داند که با ارواح به فراخور درک و استعداد هر یک سخن میگوید و منطق‌الطیر خاقانی (منسوب به خاقان= پادشاهان دنیوی)، درک و دریافت عوام از این زبان رمزی به صورت صوتی ظاهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mowlavi and Mantegh-o-tteyr of Khāghāni

نویسنده [English]

  • Mahdi Nikmanesh
چکیده [English]

Mantegh-o-tteyr ( Philosophy of Birds) is a term based on the Quranic knowledge which has been interpreted both esoterically and exoterically. The former has been the source of many texts on the voyage of Birds, of which the most well-known is Mantegh-o-tteyr by Attār that is the story of detachment from material life and starting a journey in search of spiritual life. Mowlavi, among others, has recurrently referred to this expression by contrasting Mantegh-o-tteyr of Khāghāni and Mantegh-o-tteyr of Soleymāni. The first denomination is said to have an ironic connotation to a qaside by Khāghāni, but this interpretation is rejected in the present article based on the reasoning that Mantegh-o-tteyr of Soleymāni is associated with the language of Solomon (The Perfect Man) as the language of the Holymen, while Mantegh-o-tteyr of Khāghāni displays an exoteric understanding of this mystical language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mowlavi
  • Khāghāni
  • Mantegh
  • o
  • tteyr
  • The Perfect Man