بررسی تطبیقی وزن های کمّی و تکیه ای هجایی در فارسی و گیلکی

نویسنده

چکیده

در این مقاله ابتدا دو نوع وزن عروضی (کمّی) و تکیه‌ای- هجایی در فارسی و گیلکی به صورت تطبیقی بررسی شده، سپس ویژگی‌های ترانه در آنها مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، به این نکته نیز اشاره شده است که گویش گیلکی به خاطر نداشتن گونة معیار و به علت ویژگی‌های خاص دستگاه مصوتی آن، اصولاً مناسب وزن عروضی نیست و اشعاری که به وزن عروضی در این گویش سروده شده، اصول شعر عروضی در آنها، معیار یا یک‌دست نشده است و این همه، سبب شده است تا تمام این اشعار عملاً در قالب‌های وزن تکیه‌ای- هجایی، یعنی وزن اصیل و قدیم رایج در تمام گویش‌های ایرانی قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative study of quantitative and accentual-syllabic meters in Fārsi and Gilaki

نویسنده [English]

  • Omid Tabibzadeh
چکیده [English]

This article through performing a comparative study between quantitative (prosody) meter and accentual-syllabic meter analyzes the characteristics of the songs in the two dialects. A number of Gilaki poems are in quantitative meter, but this language did not happen to be a standard dialect; besides its vowel system is not made in a way to express the quantitative meter, and thus the principles of this meter have never had the chance to be standardized in Gilaki dialect. As a result, the verse form for these poems turned to be accentual-syllabic which is the original meter in all Iranian dialects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantitative meter
  • popular poetry
  • Gilaki poetry
  • accentual
  • syllabic meter