تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی

نویسندگان

چکیده

در بررسی ساختارِ معرفتی و زبانی شطح، رویکردهای متفاوتی وجود دارد. برخی از این رویکردها، عموماً شطح را ناشی از وجودِ پارادوکس در سطحِ گزاره- اعم از پارادوکسِ وصفی و اسنادی- می‌دانند. برخی دیگر سعی در رفعِ تناقض و تقلیلِ شطح به گزاره‌های حقیقی دارند. بعضی هم با بررسی احوالِ عارفانه و معرفتِ شهودی سعی می‌کنند بین این شکلِ خاصِ بیانی و اشکالِ ویژة تجاربِ عارفانه پیوند ایجاد کنند.
همة این رویکردها، ضمن روشن ساختنِ برخی از خصیصه‌های زبانِ عرفانی، بهطور عام، و شطح، به‌طور خاص، سعی در تحلیل و تأویلِ شطحیات دارند. با وجود این، به نظر می‌رسد یکی از شاخص‌های اصلی و بنیادینِ شطح؛ یعنی تفکیک وجودشناختی و معرفت‌شناختی در همۀ نگرش‌های رایج، مغفول مانده است. این مقاله به بررسی شاخص‌های تفکیک وجودشناختی و معرفت شناختی و اهمیتِ آن در پیدایی و تأویلِ شطح می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing “Paradox” Based on Dissociation between Ontology and Epistemology

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Asghar Mir Bagheri Fard
  • Mas’ood Algooneh Joonghani
چکیده [English]

There are different approaches for analyzing linguistic and cognitive structures of “Paradox”. One approach believes that paradox originates from a kind of contradiction of the statements, either descriptive or predicative; another approach, by an attempt to eliminate the contradiction, reduces the paradox to true statements; the third approach, by investigating the mystical and intuitive experiences, attempts to make a link between these experiences and paradox.
In short all the approaches explain the properties of mystical language in general, and those of the paradoxical language in specific, in order to analyze paradox as far as possible. Nevertheless it seems that one of the fundamental characteristics of paradox, i.e. dissociation between its ontological and epistemological aspects has been neglected in these studies. That is why the present article focuses on this distinction and reveals its significance in the formation and interpretation of paradox.

کلیدواژه‌ها [English]

  • paradox
  • ontological distinction
  • epistemological distinction
  • binaries