دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، مهر 1389 
تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی

صفحه 29-60

سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ مسعود آلگونه جونقانی


شیخ احمد جام و افسانة کرامات

صفحه 85-108

امیرحسین مدنی؛ محمدکاظم کهدویی؛ مهدی ملک ثابت


ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی

صفحه 131-156

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ منصور شعبانی؛ فردوس آقاگلزاده؛ ارسلان گلفام


«استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی

صفحه 157-194

سمیه کاظمی نجف آبادی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول