«استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی

نویسندگان

چکیده

پژوهش‌های تطبیقیِ زبان‌ها این امکان را فراروی محققان قرار می‌دهد تا به میزان اثرپذیری زبان‌ها از یکدیگر پی‌ببرند و در مواردی رفع مشکلات دستوری و معنایی یک زبان را به کمک اسالیب زبان یا زبان‌های دیگر امکان‌پذیر می‌سازد.
پژوهش حاضر با تکیه‌بر دستور زبان عربی و فارسی و مطالعات دستورپژوهان و فرهنگ‌نویسان این دو زبان، و نیز براساس روش تحلیلی- تقابلی به بررسی مفهوم «استعلا» بهعنوان یکی از مهم‌ترین معانی حروف جر عربی و حروف اضافه فارسی پرداخته است، و ویژگی‌های آن دسته از حروف جر و اضافه را که نمایانگر این مفهوم‌اند تبیین کرده است. از مهم‌ترین دستاوردهای این جستار بیان وجوه افتراق، اشتراک و اثرپذیری دو زبان عربی و فارسی در حوزۀ حروف جر و حروف اضافه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Transcendence” in the Meaning of Arabic Annexes and Persian Prepositions

نویسندگان [English]

  • Somayeh Kazemi Najaf Abadi
  • Seyyed Mohammad Reza Al-e Rasool
چکیده [English]

One of the benefits of comparative studies in the area of language is how the languages affect one another and how such a process can be a source of finding solutions for problems of language A through using the conventional procedures of language B.
This article, based on the works done on Arabic and Persian grammar, follows an analytic method to examine the concept of “Transcendence” as one of the significant meanings of Arabic annexes and Persian prepositions, and determines the characteristics of those annexes and prepositions which manifest the concept of transcendence. The article, while being concerned with the interrelation of Arabic and Persian, focuses on some similarities and differences of the two languages concerning annexes and prepositions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • annexes
  • prepositions
  • transcendence
  • Arabic
  • Persian