ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله نخست از حروف ربط همپایگی و انواع ساخت همپایگی و پیشینة مطالعات آن در زبان فارسی بحث شده است، سپس رویکرد چندهسته‌ای و رویکرد حرف ربط همپایگی به‌مثابة یک هستة نقشی مورد مطالعه قرار گرفته و به نارسائی‌های انگارة مشخصگر- هسته- متمم و افزودگی برای ساخت همپایگی اشاره شده است. در رابطه با نوع و بنیان همپایه‌ها تصریح می‌شود که همپایگی در هر سطحی حتی در سطح پایین‌تر از واژه نیز امکان‌پذیر است. بخش پایانی این مقاله نیز به شرح همپایگی به منزلة حاصل از فرایند ادغام خالص به عنوان رویکردی نوین در ساخت همپایگی پرداخته شده است. براساس این رویکرد، همپایگی در هر سطحی میسّر است و در تبیین داده‌های زبان فارسی رویکرد اخیر می‌تواند کارآمد باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coordination and its Determination in Persian

نویسندگان [English]

  • Alieh Kord Za'feranloo Kambozia
  • Mansoor Sha’bani
  • Ferdows Agha Gholzadeh
  • Arsalan gholfam
چکیده [English]

This article, firstly focuses on types of coordination, coordinating conjunctions, and also the literature on coordination in Persian, and secondly discusses multi-headedness and coordinating conjunction as a functional head, and points out the shortcomings of spec-head-complement and adjunction models for coordination. Regarding the essence of conjuncts, the paper explicates that coordination is possible at any level even at a level lower than word. Finally it deals with a new approach known as ”conjunction as a pure merge operation” which says coordination is possible at any level.This new approach can be exploited to represent coordinate structure in Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coordinating conjunction
  • projection
  • coordination
  • pure merge
  • conjunct