بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه‌بر نشانه‌شناسی ققنوس

نویسندگان

چکیده

«ققنوس» نیما را باید از مهم‌ترین آثار در سرآغاز سرایش شعر نو دانست. این شعر علاوه‌بر ویژگی‌های ادبی، از نظر روایت‌شناسی نیز تغییر عمده‌ای در شیوة شاعری نیما به‌شمار می‌رود. روایت‌شناسی اشعار نیما از این ‌جهت حائز اهمیت است که با شروع سرایش شعر نو، نوع روایتگری در شعر فارسی دستخوش دگرگونی شده‌است.
در تحقیق حاضر با تلفیق شیوه‌های روایت‌شناسی و نشانه‌شناسی، ابتدا نشانه‌ها و رمزگان در متن انتخابی، از نظر کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته و سپس برمبنای نتایج حاصله، ویژگی‌های روایی آن تحلیل شده‌است. براساس این پژوهش، نه نیمای افسانه تا ققنوس را می‌توان رمانتیک کاملی دانست و نه نیمای ققنوس به بعد را سمبولیست کامل. روایت در اشعار نیما که در ققنوس شکل پخته‌تر و قابل قبول‌تری یافته‌است، در سروده‌های پایانی عمر او بسیار غنی‌تر و درونی‌تر شده‌است. از این به بعد، اشعار وی کوتاه‌تر شده و بسیاری توضیحاتِ اضافه از آثار او حذف گردیده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narration and its Function in Poetry of Nimā:A Focus on Semiology of Ghoghnoos

نویسندگان [English]

  • Ghodratollāh Tāheri
  • Gholām Hossein Gholām Hossein Zādeh
  • Farzad Karimi
چکیده [English]

Nimā’s Ghooghnoos plays an essential role in the formation of Persian modern poetry, and besides its literary values , can be considered a turning point in Nimā’s way of narrating that was so remarkably influential in the works of the poets to come.
This article through combining some techniques of narratology and semiology, firstly performs a quantitative and qualitative investigation on the signs and codes of Ghoghnoos, and secondly, analyses the narrative elements of the poem. The results of the research negate the idea that Nimā is totally a Romantic poet before writing Ghoghnoos and absolutely a Symbolist after that; meanwhile they prove that narratives of his latest poems are richer, more concise and more internalized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nimā Youshij
  • Ghoghnoos
  • Narratology
  • sign
  • code system