تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر بارت و گرماس

نویسندگان

چکیده

یکی از زیباترین داستانها‌ی هفت پیکر نظامی، داستان پادشاه سیاه‌پوش است. این داستان به دلیل ویژگیهایی که دارد زمینه را برای بازخوانی مجدد از منظر نظریه‌های ادبی معاصر از جمله ساختارگرایی مهیا می‌سازد. ازآنجاکه ساختارگرایی در ادبیات، از خود نظام ادبیات به عنوان مرجع بیرونی آثاری که بررسی می‌کند، استفاده می‌کند، جایگاه ارزشمندی در مطالعات ادبی دارد. مقالة حاضر به بررسی ساختار داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر رمزگانهای بارت می‌پردازد. این رمزگانها عبارت است از رمزگان معناشناسانه، رمزگان فرهنگی، رمزگان هرمونتیک، رمزگان نمادین و رمزگان اعتباری. در رمزگان کنش ‌روایی از نظریات گرماس بهره جسته‌ایم. این مقاله می‌کوشد شاهدهای عینی و ملموسی از داستان پادشاه سیاه‌پوش بر اساس رمزگانهای بارت ارائه کند، برای مثال در سطح ظاهری رمزگان معناشناسانه از حرص آدمی سخن به میان می‌آید، اما در سطح استعاری از میوة ممنوعه، معراج و نظایر آن گفتگو می‌شود. داستان پادشاه سیاه‌پوش عجیب‌ترین داستان هفت گنبد نظامی است و بیش از همة آنها دارای ظرفیت قرائتهای ادبی نوین است. این داستان همچنین در میان داستانهای دیگر قدیمی ایران بی‌نظیر یا دست کم نادر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Analysis of Nizami's The King in Black

نویسندگان [English]

  • - -
  • Fatemeh KaSi
چکیده [English]

“The king in black” is the most beautiful story in Nizami’s “haft peikar”. Because of the characteristics of this story, the basis is prepared for rereading of it based on contemporary literary theories which structuralism is one them. Structuralism in literature pursuing a paradigm as a external reference of works which investigates, uses system of literature and because of this reason has a precious place in literary studies. This paper investigates the story “the king in black” by drawing upon Barthes’s idea of cods. The codes are “proairetic code”, “connotative code”, “cultural code”, “hermeneutic code”, “Symbolic code”, and “credit code”. In the discussion on proairetic code we have made use of the theories of Gramas.
This article tries to offer tangible example in the story based on three theories for instance on the level of the connotative code human greed has been depicted, but from the metaphorical aspect the forbidden fruit or the idea of ascension etc. have been discussed.
“The king in black” is the most wonderful story in Nizami’s “haft gunbad”, and it has the potentials for new literary readings more than any others. And among the Iranian classical stories this story is matchless or, at least, rare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structure
  • code
  • story
  • Nizami
  • haft peikar
  • Barthes