بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی بر متون ادبی

نویسندگان

چکیده

شرح‏نویسی بر متون ادبی در دورۀ معاصر از ابزارهای مهم ترویج ادب فارسی به شمار می‏رود و نقش مهمی در فرایند فهم مخاطبان ادبیات دارد. شرح‏ها با برقراری رابطه میان خواننده، متن ادبی و شاعر یا نویسنده، فهم متن را آسان و زمینۀ خوانش‏های تازه را از متن فراهم می‏آورند. مقدمه‏‏نویسی در شرح‏ها اهمیت ویژه‏ای دارد، بخش مهمی از اهداف شارحان به‌وسیلۀ مقدمه‏ها تأمین می‏شود و مخاطبان از طریق مقدمه‏ها با محتوا، ساختار شرح‏ها و آثار مشروح آشنا می‏شوند.
در این مقاله ضمن اشاره به اهمیت و پیشینۀ شرح‏نویسی، بر ضرورت رعایت اصول مقدمه‏نویسی در شرح‏ها تأکید شده و با بررسی 150 مقدمه از شرح‏های چاپ شده، مهمترین مباحث آنها گزارش، و ویژگی‏های مقدمۀ مطلوب در این‏گونه آثار معرفی شده است. در پایان به این نتیجه رسیده‌ایم که مقدمه‏های مطلوب در شرح‏های متون ادبی مقدمه‏هایی‏اند که متناسب با نوع اثر، سطح دانش مخاطب و اهداف شرح، مطالب مورد نیاز خوانندگان را در حجمی مناسب، به صورت مستدل و مستند، در ساختاری منسجم ارائه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Function of “Introduction” in Commentaries on Literary Texts

نویسندگان [English]

  • Ahmad Razi
  • Zeynab Refahibaxhsh
چکیده [English]

Writing commentaries on literary texts plays a significant role in promoting Persian literature and comprehending the capacities and tastes of the readers. Commentaries, by manifesting the author-text-reader interrelation pave the way for the new interpretations of the texts. Meanwhile the role of the “introductions” of the commentaries must be accentuated because it is through “introductions” that the readers acquire the necessary knowledge about the structure and content of the texts. The present article, while stressing the important place of the commentaries, through a close study of their 150 introductions, shows the significance of observing the principles for writing their introductory parts. The article concludes that ideal introductions take into account the quality of the work, the goals of writing commentaries and the knowledge of the readers; they provide the readers, in this way, with the necessary knowledge about both commentary and the text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • research method
  • writing introductions
  • literary work
  • writing commentaries
  • writing excerpts