«تزریق» نوعی نقبضة هنجار ستیزِ طنزآمیز در ادبیات فارسی

نویسنده

چکیده

ایضاح و ابهام هنری در ادبیات همیشه محل منازعه بوده است تا آنجاکه گاه امتیاز اصلی یک اثر تنها به دیریابی معنی آن وابسته بوده است. البته ارزش این تلاش تا حد زیادی به صداقت هنری باز می‌گردد. از این‌رو برخی از شعرا و نویسندگان عمدة همّتشان را بر سر این کار گماشته و سخن خود را به مخاطره افکنده‌اند. برخلاف تصوّر رایج، سابقة این سبکِ سخن در ادبیات فارسی بسیار بیشتر از مکاتب ادبی غربی‌ای چون دادائیسم و سوررئالیسم است و قدمای ما خاصّه آنان که در وادی عرفان قلم می‌زدند و یا آنها که با مضمون و صور خیال پنجه نرم می‌کردند سخنشان اغلب خصلت معنی‌گریزانه داشته است تا بدانجا که برخی از ُظرفا شاید در طعن این سخت‌کوشی‌های گاه مذبوحانه، نقیضه‌ای با نام تزریق برساختند تا با آن، شیوة مذکور را به نقد کشند. مقالة حاضر تمام تلاش خود را در تبیین تاریخی و تحلیلی این نوع ادبی به کار داشته تا اهمّیتش را فراتر از تفنّن و در حد یک اصطلاح فراگیر در نقد و انواع ادبی خاطرنشان سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tazrigh, A Deviative Ironic Parody in Persion Literature

نویسنده [English]

  • Saeed Shafieioun
چکیده [English]

The elucidation and ambiguity in art has always been a matter of dispute in a way that, in cases, a work of art could be credited only for being hard to obtain. Nevertheless, the honesty and sincerity of the artist has always been important, and due to this, many writers or poets have taken the risk of being very ambiguous. It must be said that interests for deviating the meaning goes beyond the works of Dadaists and Surrealists, and Persian classical writers particularly the mystics, were so much concerned with this device, that some critics in criticizing these futile efforts, invented a parody named Tazrigh.
The present article, through a historical analysis, tries to prove that this device is too embracing to be called a fancy in the field of literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • literary term
  • Indian Style
  • Tazrigh
  • meaninglessnes
  • Poetry