دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، دی 1388 
روایت های مطایبه آمیز هزار و یک شب

صفحه 157-186

نجمه حسینی سروری؛ محمدرضا صرفی؛ محمود مدبری؛ ناصر محسنی نیا