روایت های مطایبه آمیز هزار و یک شب

نویسندگان

چکیده

مطایبه جهان ‌طرفه‌ای از واقعیت‌های معکوس است که همزمان به واقعیت و ضد آن می‌پردازد.. بنابراین برای بررسی دقیق متن مطایبه‌آمیز باید به اشکال، انواع و شگردهای مطایبه توجه کرد. مطایبه می‌تواند به شکل هزل، هجو و یا طنز ظاهر شود و شوخی‌های مبتنی بر هریک از این اشکال را می‌توان در قالب‌های لطیفه، حکایت، قصه و... بیان کرد.
در این مقاله ضمن تعریف انواع و اشکال مطایبه و ذکر نمونه‌هایی از قصه‌های مطایبه‌آمیز هزارو‌یک‌شب، ابتدا این حکایت‌ها از لحاظ عنوان به سه دسته طبقه‌بندی گردیده، سپس از منظر صفات نوعی تیپ- قهرمان قصه‌ها مطالعه شده و در نهایت شگردهای خنده‌آور این قصه‌ها، ازجمله واژگونگی موقعیت، عدم تجانس، تضاد و اغراق و تصادف، پایان غیرمنتظره، اعمال غیرعادی اشخاص و ... مورد واکاوی قرار گرفته ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Humorous Narratives in The Thousand and One Nights

نویسندگان [English]

  • Najmeh Hoseini Sarvari
  • Mohammad Reza Sarfi
  • Mahmood Modabberi
  • Naser Mohseninia
چکیده [English]

Humor is an unusual domain of reversed realities which simultaneously deals with the real and unreal. Therefore one must be attentive to various forms and types of humor in the texts studied in this regards. Humor might take the forms of satire, lampoon and irony, and can be seen in wits, anecdotes and tales.
In this article, after introducing definitions for various forms and types of humor, examples of the humorous tales in “The Thousand and One Nights” are mentioned, classified in three categories, and studied according to the typical characters. In the final step the comic techniques of these tales such as reversal, heterogeneity, contradiction, exaggeration, conflict, and surprise ending are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Thousand and One Nights
  • humor
  • anecdote
  • tale
  • satire