توالی بندهای قیدی در زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 کارشناس ارشد زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان۶

چکیده

در پژوهش حاضر ضمن بررسی توالی بندهای قیدی، به رابطة آن با عواملی چون معنا، کلام، وزن و تصویرگونگی پرداخته‌ایم. بدین منظور پیکره‌ای با 1343 جمله حاوی بند قیدی گردآوری کرده‌ایم که شامل شش نوع بند قیدی زمان، شرطی، سببی، منظوری، نتیجه‌ای و حالت است. با استفاده از تحلیل آماری درمی‌یابیم که بندهای قیدی در فارسی در دو جایگاه آغازی و پایانی واقع می‌شوند و گرایش غالب آنها‌ به قرار گرفتن در جایگاه آغازی است و همچنین از چهار عامل یادشده، سه عامل در تعیین توالی این بندها مؤثر است. عامل معنا تأثیر بسزایی در توالی انواع بندهای قیدی دارد و عامل کلام نیز عامل بسیار مهمی در تعیین جایگاه بندهای قیدی است. وزن به عنوان عاملی شناخته شد که نقشی در تعیین این توالی ندارد، اما تصویرگونگی عاملی مهم در تعیین جایگاه این گونه بندها، به­ویژه بندهای آغازی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adverbial Clauses order in Persian

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rasekh Mahand 1
  • roghieh salimian 2
چکیده [English]

This article through studying the adverbial clauses order in Persian intends to show its relation with semantics, discourse, weight and iconicity. To do this, 1343 complex sentences including six semantic subtypes, i.e. temporal, conditional, causal, purposive, resultive and manner clauses, were selected. Statistical analysis based on corpus data from spoken and written Persian proved that the adverbial clauses exhibit a mixed pattern of pre- and postposing, although they often tend to precede the main clause. It was also shown that three of the four above-mentioned factors, namely semantics, discourse and iconicity influence the position of adverbial clauses. Semantics is the most important of competing forces, to be followed by iconicity which is especially effective on initial clauses. Weight, on the other hand, proved to be of no significance in the sequence of adverbial clauses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adverbial clauses
  • initial position
  • final position
  • weight
  • iconicity