دلایل گرایش رمان‌نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر

نویسندگان

چکیده

عصر مدرنیسم و به‌دنبال آن پسامدرنیسم را باید فرصتی شگفت برای بازگشت به دنیای اسطوره‌ها و بازشناسی و گاه بازآفرینی آنها با تأکید بر ماهیت زیباشناسانۀ آنها در عرصۀ هنر و ادبیات دانست. دلایل این بازخوانش پویا - بیشتر در قالب رمان‌های جدید- تاکنون به‌طور همه‌جانبه واکاوی نشده‌است. این جستار می‌کوشد دلایل این بازگشت ژرف‌کاوانه در برخی آثار هنری و ادبی، به‌ویژه رمان مدرنیستی و پسامدرنیستی را کشف و بازنمایی کند. بازگشت اسطوره در عصر مدرن، محصول فهم زیباشناسانۀ انسان مدرن و مبیّن ظرفیت بینامتنی و بیناگفتمانی ادبیات داستانی معاصر است. بازنمایی اسطوره‌ها در دوران پسامدرنیته، هم به دلیل ظرفیت‌های ساختاری و روایی خودِ اسطوره‌هاست، و هم ناشی از تغییر ذائقة زیباشناختی، بازگشت به معنویت، بازنگری در واقعیت، و پیدایش نهادهای اجتماعی- انتقادی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postmodern Novelists and Their Interests in Restoring Mythology

نویسندگان [English]

  • Hossein Ali Ghobadi
  • Seyd Ali Ghasemzade
چکیده [English]

Modernism and postmodernism provided a unique opportunity for coming back to the world of mythology and restoring them for the aesthetic purposes in art and literature. This article is an attempt to find out the reasons for such an interest in modern and postmodern novels. The results indicate that the reasons for this interest might be different for modernists and postmodernists because, while the former looked for the intertextual and interdiscursive capacities of the novels, the latter, due to the narrative and structural possibilities of myths, made use of them for better depicting their change of literary text as well as their need to spirituality, reexamining the reality, and satisfying the commands of the social and critical institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novel
  • Modernism
  • Postmodernism
  • aesthetics