تحلیل مفهوم ازخودبیگانگی در رمان‌های نوجوان

نویسنده

چکیده

یکی از عمده‌ترین مسائل دنیای مدرن، موضوع ازخودبیگانگی است. در این پژوهش با رویکردی غیر‌پیدایشی، مؤلفه‌های ازخودبیگانگی در چهار اثر داستانی حوزۀ نوجوانان (مومو، شازده کوچولو، لافکادیو، آلیس در سرزمین عجایب) بررسی و روندهای ازخودبیگانگی مطرح‌شده در این آثار مشخص شده‌است. برای داده‌یابی، پژوهشگر از روش اسنادی و به‌منظور داده‌کاوی، از روش تحلیل محتوای قیاسی و استقرایی مایرینگ بهره گرفته‌است. روندهای ازخودبیگانگی در این آثار عبارت‌اند از: گذار از روح فردی به جمع‌گرایی افراطی و گذار از روح جمعی به فردگرایی افراطی. در داستان‌های بررسی‌شده، تودهای شدن وجه غالب است و ازخودبیگانگی بهعنوان حالتی مداوم - و نه مقطعی - معرفی شده‌است. افرادی که بهعنوان ازخودبیگانه معرفی شدهاند، گذار از ماهیت اولیۀ خود به ماهیت ثانویه را طی می‌کنند و بهتدریج وضعیتِ ازخودبیگانگی را به‌طور کامل میپذیرند و بر این مبنا دست به عمل میزنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept of Alienation in Young Adult Fiction

نویسنده [English]

  • Mokhtar Zakeri
چکیده [English]

This article is intended to trace out the elements of alienation in four fictional works written for the adolescents. Documentary method and deductive and inductive content analysis, as suggested by Mayring (2000), have been respectively used for data collection and data analysis. The alienation trends found in the analyzed works are: 1) moving from individualism to an extreme socialism and 2) moving from socialism to an extreme individualism. Both trends are active in young adult fiction while just the first one is traceable in children\'s fiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alienation¸ alienation components¸ young adult fiction