نقد روایت‌شناسانۀ مجموعۀ «ساعت پنج برای مردن دیر است» بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به تحلیل ساختاری داستان‌های کوتاه امیرحسن چهل‌تن با تأکید بر نظریۀ ژرار ژنت، نظریه‌پرداز فرانسوی می‌پردازد. ژنت با کتاب گفتمان روایی خود، نقش بسزایی در شناخت روایت داشت. تلاش او در زمینۀ تعریف داستان و بررسی انتقادی پیرامون مقولۀ نظرگاه، نقطۀ آغازین بررسی‌های بعدی در زمینۀ بوطیقای داستان بود. او متأثر از شکل‌گرایان روس، قصه را یکی از جنبه‌های روایت می‌دانست و آن را ترتیب واقعی روایت ارزیابی می‌کرد؛ در نتیجه توانست از تمامی روابطی که ممکن است بین توالی زمانی رخدادها و ترتیب روایت پیش ‌آید تحلیلی دقیق ارائه دهد. نتیجۀ بررسی ساختاری آثار امیرحسن چهل‌تن نشان می‌دهد زمان به عنوان یکی از عناصر اصلی روایت، بیشتر مورد توجه نویسنده قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که به کمک آن و بر اساس تغییراتی که در نظم خطی آن ایجاد می‌کند، پیرنگ و شکل مطلوب و پیچیدۀ داستانی خود را بنا می‌سازد. نویسنده با در نظر داشتن قوانینی مانند رعایت اصل معناداری و علیت کنش‌ها، در ترتیب نقل وقایع و کنش‌های داستان دست به گزینش و انتخاب می‌زند و به ‌این صورت زمان‌مندی خاص جهان داستانش را ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Narratological Criticism of It is late to die at five

نویسندگان [English]

  • Ghodratollāh Tāheri
  • Leylā Sādāt Peyghambarzādeh
چکیده [English]

This article, based on the theory of Genette, intends a structural analysis of some short stories by Amir Hassan Cheheltan. Genette, by his Narrative Discourse, shed light on the concept of narrative; meanwhile his definition of fabula as well as his critical study of \"point of view\", became a turning point in the area of \"Poetics of Fiction\". Influenced by the Russian formalists, Genette saw fabula as a narrative aspect and the real order of narrating. He could thus give a precise analysis of all the possible relations between the chronology of events and the narrative order.
This study intends to demonstrate that in It is late to die at five, \"time\", as an essential element of narrative is in the focus of the writer, through which and by the change in its linear order, he will be able to establish his ideal complicated form of narrating the story. Keeping in mind the principle of meaningfulness and the causality of actions, Cheheltan finds the possibility of setting up his own order of narrating the story and finally creates the temporality he is after.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structuralism
  • short story
  • fiction
  • Literary Criticism