خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی

نویسندگان

چکیده

تا پیش از پیدایش زبان‌شناسی شناختی، بسیاری از زبان‌شناسان، استعاره را روشی برای خیال‌پردازی شاعرانه می‌دانستند. به همین دلیل، «استعاره» غالباً مفهومی ادبی به شمار می‌رفت. لیکن با اشاعة الگوی شناختی، کارکرد استعاره در گفتمان روزمرۀ اهل زبان مورد توجه قرار گرفت.
پرسشی که در مقالۀ حاضر مطرح می‌شود این است که آیا «استعاره» می‌تواند باعث چندمعنایی در زبان فارسی‌ شود یا نه. برای پاسخگویی به این پرسش، داده‌های گفتاری و نوشتاری به کار رفته در اخبار و جراید، گردآوری شد و پژوهش بر پایۀ این فرضیه شکل گرفت که استعاره را در چارچوب معنی‌شناسی شناختی، می‌توان یکی از خاستگاههای چندمعنایی دانست. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، فرضیۀ پیش‌گفته مورد تأیید قرار گرفت. تحقیق به روش توصیفی- قیاسی صورت پذیرفت.
به طور کلی نگارندگان بر آن‌اند تا نشان دهند که تغییرات معنایی را می‌توان به شکلی نظام‌مند در ارتباط با قالبهای معنایی تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Metaphorical Origin of the Polysemic Perceptive Verbs in Persian: A Cognitive Semantic Approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadat Fayyazi
  • Alieh Kord Za'feranloo Kambozia
چکیده [English]

Up to the emergence of cognitive linguistics, metaphor was considered to be a mechanism of poetic imagination, thus, a literary concept. As the cognitive model developed, the function of metaphors in everyday conversation was brought into focus by linguists.
The question raised in this article is whether metaphor can be the source of polysemy in Persian perceptive verbs. Therefore a body of spoken and written data was collected from mass media, as well as from everyday talk. The research was conducted based on the hypothesis that “metaphor”, within the framework of cognitive semantics, is one of the reasons for polysemy. The hypothesis was confirmed through getting examined descriptively/inductively against the given data.
It must be said that the general aim of the article was to show that semantic developments can be systematically explained in terms of the semantic frames.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphor
  • perceptive verbs
  • polysemy
  • frame