بررسی شخصیت‌های داستان «اناربانو و پسرهایش» از منظرِ «تن بیگانة» کریستوا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز

چکیده

ژولیا کریستوا، نظریه‌پرداز پساساختارگرای معاصر، ادراکی عمیق از بن‌مایه‌های مضمونی و نظریِ «ادبیات مهاجرت»، نظیر «دیگری»، «دیگربودگی»، «بیگانه» و «بیگانگی» به دست آورده‌است. او در کتاب بیگانه با خویشتن با واکاوی عوامل روان‌شناختی و جامعه‌شناختیِ دیگربودگی و تحلیل عمیق مفاهیم بیگانه و بیگانگی درصدد برمی‌آید که مؤلفه‌های هویت، درک مکان و زمان نزد بیگانه، نقش زبان مادری، گسست از فرهنگ خودی و مرگ تبار را در ساحت آفرینش‌های ادبی بررسی کند. در این نوشتار، داستان «اناربانو و پسرهایش» از مجموعۀ جایی دیگر، اثر گلی ترقی را انتخاب کرده‌ایم تا ببینیم آثار ترقی چگونه نمونه‌ا­ی زبده از بازنمایی تجربۀ بیگانگی و دیگربودگی در متن ادبی به شمار می‌روند. خوانش این داستان با تکیه بر نظریۀ کریستوا نشان می‌دهد مهاجرت از سرزمین خود به سرزمینی دیگر، گسست «سوژه» از زبان مادری و درنهایت تزلزل هویتِ او را به دنبال دارد؛ «بیگانه» در هر مکان و زمانی، «دیگری» تلقی می­شود و تعلیق در مکان و زمان مانع  هویت‌یابی سوژه در مکانی مشخص می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Characters of Anārbānu and her sons from the Perspective of Kristeva’s Abject Body

نویسندگان [English]

  • Ebrahim salami Koochi 1
  • Fatemeh Sokoot Jahromi 2
چکیده [English]

Julia Kristeva, the post structuralist literary critic, has a deep understanding of the concepts related to “Emigrant’s literature”, such as “Other”, “Otherness”, “Alien” and “Alienation”. In her book “Stranger to Ourselves”, she analyzes the psycho-sociological factors of “otherness” through concentrating on the constituents like identity, space and time, mother tongue, detachment from one’s culture, and negligence of the cultural heritage. In this article, Anārbānu and her Sons, from a collection entitle Another Place by Goli Taraghi, is analyzed as a text in which alienation and otherness are effectively represented. The study shows that  immigration as well as detachment from the motherland creates an “Other” which will never find a new “Self”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kristeva
  • abject body
  • otherness
  • Emigrant’s literature Goli Taraghi