بررسی ساخت سببی در زبان تاتی

نویسندگان

چکیده

سببی بودن یکی از موارد تقابل افعال به شمار می‌رود که به تقابل میان افعال سببی، غیرسببی و ناگذرا اشاره دارد. این ساخت‌ها از حیث ظرفیت معنایی با یکدیگر متفاوتاند و این تفاوت در ساخت نحوی آنها بازتاب یافته‌است. در مقالۀ حاضر انواع ساخت سببی در زبان تاتی بررسی شده و در سه گروه کلی سببی‌های تحلیلی، ساخت‌واژی و واژگانی
تقسیم‌بندی شده‌اند. در ادامه با استفاده از استدلال‌های زبان‌شناسی نقش‌گرا نشان داده شده که سببی‌ بودن یا نبودن در این زبان یک تقسیم‌بندی قطعی نیست، بلکه پیوستاری است که افعال براساس داشتن عاملِ به وجود آورندۀ رویداد و عمدی ‌بودن عمل فعل، بر روی این پیوستار قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causative Construction in Tāti

نویسندگان [English]

  • Mohamad Rasekh Mahand
  • Raheleh Izadifar
چکیده [English]

Being Causative/non-Causative is a kind of contrast in verbs that is reflected in the syntactic structures and changes their meanings. This article investigates the three different categories of Causative construction in Tāti and decides, based on the findings of Functional Linguistics, that being Causative/non-Causative is not a definite classification, but a continuum in which each verb finds its own place according to the agent of the event and its being intentional or unintentional.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causative
  • non
  • middle verbs
  • Tāti
  • Dəravi Variant