بررسی سبکی رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» با رویکرد فرانقش میان‌فردی نظریّۀ نقش‌گرایی

نویسندگان

چکیده

زبان‌شناسی نقش‌گرا یکی از سه نگرش اصلی زبان‌شناسی نظری است که در آن نقش و معنا توأمان در نظر گرفته می‌شود. از گرایشهای مختلف این نظریّه، نقش‌گرایی هلیدی را برگزیده‌ایم. در این نظریّه با سه نوع معنا روبه‌روییم: فرانقش تجربی، فرانقش میان‌فردی و فرانقش متنی. در این مقاله برآنیم تا رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم اثر زویا پیرزاد را با توجّه به فرانقش میان‌فردی (Interpersonal Metafunction) از نظریّۀ نقش‌گرای هلیدی بررسی کنیم. ابتدا به تبیین مبانی تئوری نظریّه پرداخته و سپس آن را بر روی متن مورد نظر پیاده کرده‌ایم. بعد از تطبیق داده‌ها با مبانی نظری و نمایش آن به صورت نمودارهای آماری این نتایج حاصل شده است که بیشترین زمان به‌ کار رفته در رمان مذکور، زمان گذشته است و برای زمان آینده کاربردی دیده نشد. همچنین وجه خبری از سایر وجه‌ها بیشتر به‌کار رفته است که گویای سبک روایی رمان می‌باشد. در انواع ادات نیز ادات کلامی بیشترین و ادات کیفی کمترین کاربرد را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Style in The Lights, I\'ll Turn Off An Interpersonal Metafunction Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezā Pahlevān Nezhzād
  • Fāeze Vazir Nezhād
چکیده [English]

Functional linguistics is one the three major trends of linguistics in which both function and meaning are simultaneously taken into account. In Halliday\'s functionalism, three kinds of meaning are concerned: Experimental Metafunction, Textual Metafunction, Interpersonal Metafunction, of which the third one is used in this article for analyzing The Lights, I\'ll Turn Off, by Zoyā Pirzād.
This article, after determining the theoretical principles of Halliday\'s functionalism, applies them to the novel of Pirzād. The statistical graphs produced by this application proves that the past tense is mostly used in the novel, while future tense is not used at all; meanwhile indicative mood which is comparatively used more, characterizes the narrative style of the novel. Concerning the adjuncts, the verbal adjuncts and the qualitative adjuncts have respectively the most and the least usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpersonal metafunction
  • Halliday\'s functionalism
  • Zoyā Pirzād
  • Novel
  • linguistic