نشانه‌شناسی مرکززدایی و انزوای سوژه در داستان سگ ولگرد

نویسنده

چکیده

یکی از مفاهیم مهم پساساختارگرایی، مرکززدایی یا انزوای سوژه است که تأثیر زیادی در جهت‌گیری مطالعات ادبی داشته‌است. برخلاف سوژۀ اومانیستی که به ابژه‌های پیرامون خود معنی می‌بخشد، سوژۀ پساساختارگرا مرکزیت خود را در جایگاهش‌ از دست داده‌است و در معرض نوعی انزواست. سگ ولگرد هدایت، شرح انزوا و خاموشی یک سوژه- سگ به نام پات در یک روز پاییزی است، لذا بررسی نشانه‌شناختی این داستان از این جنبه درخور توجه است.
در این مقاله بررسی می‌شود که چگونه رمزگان‌های‌ حاکم بر سرنوشت پات، همگی بر انزوای غیرقابل اجتناب او دلالت دارند. پس از گم شدن سوژه-‌ سگ یا گسست ارتباط بین پات و صاحبش، سوژه «جایگاه سوژه‌ای» جدید می‌یابد. در این جایگاه، سوژه نه تنها قادر به رمزگذاری برای برقراری ارتباط با خداوندگارش یا به لحاظ نشانه‌شناختی، منشأ معنا و هویت برای او نیست، بلکه‌ از درک رمزگان‌های حاکم‌ بر آن نیز عاجز است؛ این امر به نوبۀ خود درجه‌ای از عدم مرکزیت و انزوا را برای او به همراه دارد و سرانجام منتهی به مرگ سوژه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiology of Decentring and Isolation of the Subject in Hedāyat’s “Stray Dog”

نویسنده [English]

  • Hossein Fathi
چکیده [English]

Decentring or isolation of the subject is one of the poststructural concepts which has affected the literary studies. In contrast to human subject who as an intellectual gives identity to the objects surrounding him, the poststructural subject has lost his position and is injured by isolation. Hedāyat’s “Stray Dog” narrates the loneliness of a dog and deserves to be analyzed according to the semiology of decentring.
This article demonstrates that all the codes of the dog’s life signify his isolated situation. When the dog is lost, he finds a new subject position, but he not only is unable to make any code-system to communicate with his master, but fails to decode the routine codes. This makes him so decentered that he has no other end than death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semiology
  • decentring of the subject
  • isolation of the subject
  • Stray Dog
  • Sādegh Hedāyat