نظریة استعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون

نویسنده

چکیده

مقالۀ حاضر به بررسی دیدگاه معاصر استعاره در برابر دیدگاه کلاسیک آن می‌پردازد. برخلاف نظریۀ کلاسیکِ استعاره که استعاره را موضوعی صرفاً ادبی و زبانی می‌داند، نظریۀ معاصر ادعا می‌کند نظام ادراکی انسان اساساً سرشتی استعاری دارد و استعاره به شکل ناخودآگاه و غیراختیاری، در زندگی روزمرۀ انسان فراوان به کار می‌رود. این دیدگاه نخستین‌بار در سال 1980 توسط جورج لیکاف و مارک جانسون با انتشار کتاب استعاره‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم مطرح شد. این تحقیق با ارائۀ گزارشی از «نظریۀ استعارۀ مفهومی»، به معرفی و نقدِ انواع، ماهیت و کارکردهای استعارۀ مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Metaphor Theory as Proposed by Lakoff and Johnson

نویسنده [English]

  • Zohreh Hashemi
چکیده [English]

The present article studies a new outlook on metaphor which opposes the traditional outlook. Rejecting the idea that metaphors have an absolutely linguistic and literary nature, this outlook, introduced by G. Lakoff and M. Johnson in their work Metaphors We Live By (1980), believes that people make use of metaphors in their daily lives. This article by giving a report of the “conceptual metaphor theory” , deals with the nature, function, and types of conceptual metaphor according to Lakoff and Jhonson.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conceptual metaphor
  • Cognitive Linguistics
  • daily language
  • G. Lakoff
  • M. Johnson