مبانی معرفت شناسی زبان شناختی و تبیین علم تفسیر

نویسنده

چکیده

موضوع مقاله‌ تبیین مبانی معرفت‌شناسی و بر آن اساس، بررسی نظام‌مند فرآیند فهمیدن و تفسیر متن است. تغییر مبانی معرفت‌شناسی دانشگاهی در قرن بیستم تحت عنوان چرخش زبان‌شناختی معرفی شده که به معنای دور شدن از معرفت‌شناسی سنتی فلسفی و شروع معرفت‌شناسی زبان‌شناختی است. در معرفت‌شناسی زبان‌شناختی، که با آثاری همچون هستی و زمان مارتین هایدگر و دورۀ زبان‌شناسی عمومی فردینان دو سوسور به صورت دانشگاهی شروع می‌شود، شناخته شدن نقش زبان همواره جنبۀ محوری داشته است. علاوه بر آن، مفهوم معنا نیز بررسی می‌شود و مسألة تعلق معنا به نویسنده، متن و یا خواننده مورد بحث قرار می‌گیرد و معنا منطقاً به زبان نسبت داده می‌شود. حوزۀ معنا و تفسیر حوزه‌ای کاملاً زبان‌شناختی است که تنها در حیطۀ شبکۀ زبان رخ می‌دهد. زمینۀ تحقیقاتی علم ارائه شده متد‌شناسی مطالعات ادبی است که خود تابعی از معرفت‌شناسی دانشگاهی دانسته می‌شود. آگاهی از این مباحث به فهم متدهای رایج مطالعات ادبی در چند دهۀ اخیر کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principles of Linguistic Epistemology and the Explication of Hermeneutics

نویسنده [English]

  • Mansoor Hashemi
چکیده [English]

The article explains the basic principles of the epistemological developments of postmetaphysics (or poststructuralism) and accordingly presents a systematic study of textual understanding and interpretation per se. The developments and the study are mainly considered as some part of a wider academic change called The Linguistic Turn in methodological studies of the late twentieth century. The focal point is the fact that textual understanding and interpretation are purely linguistic acts – no matter what approach is appropriated to interpret the text. Meanwhile, it is also deduced that the meaning is a combination of signifiers which belongs neither to the author, nor to the text nor the reader, but to language. This knowledge helps the appreciation of recent methodological developments in the field of methodological studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hermenutics
  • linguistic
  • epistemological
  • language
  • Heideger