تحلیل اسطوره‌ها در اشعار سیاوش کسرایی (بررسی انواع، کارکردها و زمینه‌های باززایی و خلق اسطوره‌ها در

نویسندگان

چکیده

اسطوره‌ یکی از عناصر عمدۀ سامان‌دهی زبان و معنای شعر معاصر است. گرچه اسطوره‌ها اساساً متعلق به دنیای باستان‌اند و از رهگذر روایات قدسی و مینوی، جهان‌بینی مردمان آن عصر را تدارک می‌دیده‌اند، در دنیای جدید و در عصر خردگرایی نیز هم‌چنان در ذهن و زبان انسان امروزی حضوری تأثیرگذار دارند. شاعران بنابر ذهنیت تخیلی و به جهت نیروی خیالین اسطوره‌ها، فراوان از آن تأثیر می‌پذیرند و به بازتولید و باززایی آن دست می‌زنند..هر شاعری بنابر فکر و فرهنگ خویش و زمینه‌های ذوقی و اندیشگی، به برخی از اسطوره‌ها بیشتر توجه دارد. سیاوش کسرایی به‌خاطر ذهنیت سیاسی و ایدئولوژیک خود و نیز بر اساس مقتضیات عصر، از برخی از اسطوره‌ها با کارکردهای خاصی بهره گرفته و گاه در شکل آنها تغییراتی نیز داده است. او حتی از برخی شخصیت‌های تاریخی اسطوره‌سازی نموده و به آنها خصلت اسطوره‌ای داده است. در این مقاله به چگونگی و چرایی باززایی و خلق اسطوره‌ها در شعر سیاوش کسرایی پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Element of Myth in the Poems of Siāvash Kasrā’i

نویسندگان [English]

  • Hossein Hassanpoor Alāshti
  • Morād Esmā’ili
چکیده [English]

Myth is among the elements which constitute the language and sense of the modern poetry. Despite its belonging to the ancient world, mythology has a vivid presence in our modern rationalistic world. Poets, due to their creative imagination, are affected so highly by the fancy of the myth that they sometimes reproduce them. Every poet according to his/her cultural background is interested in some specific myths. Siāvash Kasrā’i, based on his politico-ideological mind as well as the circumstances of his time made use of the myths which had special functions and in cases changed their structure and even gave mythological functions to some historical figures. This article deals with the reasons and ways Kasrā’i reproduces the myth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myth
  • contemporary poetry
  • Siāvash Kasrā’i
  • Arash kamāngir
  •  Siāāvash’s bloodh