توصیف و تحلیل کانونی‌سازی گسسته در زبان گیلکی (گویش اشکورات)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

چکیده

در ساخت کانونی­سازی گسسته، یک سازۀ واحد زیرساختی مانند ساخت ملکی گسسته شده و بخشی از آن پیش­آیند و بخشی دیگر ابقا می­شود. این ساخت را می­توان براساس اینکه هسته (سازۀ کانونی) از درون بند پایه یا بند پیرو حرکت کرده، به دو نوع کوتاه و بلند تقسیم کرد. سازۀ پیش­آیند دارای مشخصۀ کانون و تقابل است و تکیۀ زیروبمی نیز روی آن قرار دارد. تبعیت از جزیره و اصل کوتاه­ترین حرکت، عدم گسستگی متمم حرف اضافه، همبستگی بین پاره‌جمله‌ها و ساز­ه­های پیش­آیند، و پیش­آیند شدن بخشی از یک اصطلاح­پاره از مهم­ترین ویژگی­های نحوی این ساخت هستند و تمام آنها مؤید تحلیل حرکت‌اند. در این ساخت، هستۀ گروه کانون واقع در بالای گروه زمان دارای مشخصۀ کانون تعبیرناپذیر است. پس از بازبینی مشخصۀ مزبور از طریق تطابق، مشخصۀ [EPP] سبب حرکت غیرموضوع سازۀ کانونی می­شود. در مقالة حاضر ساخت فوق و فرایندهای آن در زبان گیلکی (گویش اشکورات) مورد توصیف قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها