مکتب‌های ادبی از نگاه واقعیت و لذت با نمونه‌هایی از آثار هدایت

نویسنده

چکیده

مکتب‌های ادبی اروپا دارای جنبه‌های گوناگونی است و جای آن دارد که برخی از این جنبه‌ها بیشتر کاویده شود. یکی از این جنبه‌ها دسته‌بندی مکتب‌ها بر پایۀ واقعیت و لذت ادبی است. واقعیت آن چیزی نیست که در جهان بیرونی و خودآگاهی ماست، بلکه در جهان ناخودآگاه و گاهی در لذت‌ها که در نهاد ما نهفته‌است، حضور دارد. بهترین واقعیت‌ها را می-توان در آثار سوررئالیستی و مدرنیستی سراغ گرفت، درحالی‌که آثار رئالیستی معمولاً بیش از آنکه واقعی باشند، واقع‌نما هستند. اگر از یاکوبسن، لاکان و ژیژک یاری بجوییم، می‌توانیم مکتب‌های ادبی را به سه دستۀ خیالی، نمادین و امر واقعی بخش‌بندی کنیم. مکتب‌هایی چون رئالیسم و ناتورالیسم در گروه نخست، مکتب‌هایی چون سمبولیسم، سوررئالیسم و مدرنیسم در گروه دوم و پسامدرنیسم در گروه سوم است. این مقاله به طبقه‌بندی و بررسی نظری مکتب‌های ادبی با نمونه‌هایی از آثار هدایت می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concepts of Pleasure and Reality in Literary Schools: Samples from Hedāyat’s Works

نویسنده [English]

  • Ali Taslimi
چکیده [English]

There are many aspects in Literary Schools which deserve a deeper investigation. One of them is to take a new look on literary schools from the perspective of pleasure and reality. Reality can be found more in our unconscious than in our conscious dimension of the mind; that is why the best examples of reality should be traced out in surrealistic works. Based on the viewpoints of Jakobson, Lacan and Žižek, literary schools can be divided into three categories of Imaginary, Symbolic and Real which respectively refer to Realism and Naturalism; Symbolism, Surrealism and Modernism; and Postmodernism. The present article, through following this perspective, searches for some samples in the works of Hedāyat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • literary school
  • reality
  • pleasure
  • collective unconscious
  • Hedāyat’s stories