وزن شعر کودک: عروضی؟ هجایی؟ یا تکیه‌ای- هجایی؟

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از سؤالاتی که همواره در بین شاعران و محققان مطرح  می‌شود، چگونگی وزن شعر کودک است. گروهی وزن شعر کودک را عروضی می‌دانند و گروهی دیگر غیرعروضی. در این مقاله سعی شده‌است با تکیه بر مطالعات و تحقیقات ادیبان و شاعران و نیز تحقیقاتی که دربارۀ وزن شعر در زبان‌ها و زمان‌های مختلف صورت گرفته‌است، برای این پرسش، پاسخی درخور یافته شود. درنهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اشعار کودک عروضی، و بعضی غیرعروضی هستند، اما وزن آن دسته از اشعاری که در وزن غیرعروضی جای می‌گیرند، با الگوهای وزنی مطرح‌شده از طرف محققان شعر کودک متفاوت است؛ زیرا آنان این وزن غیرعروضی را هجایی می‌دانند، درحالی‌که به باور نویسندگان این پژوهش، وزن مزبور «تکیه‌ای- هجایی» است.

کلیدواژه‌ها