فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم

نویسندگان

چکیده

یکی از محورهای بنیادی مطالعات ادبی امروز، قرائت متون ادبی کهن از دیدگاه نظریة‌پردازان امروزی است که مایة پویایی این متون می‌گردد. کارل گوستاو یونگ (1961-1875)، روانکاو قرن بیستم میلادی، در زمرة این نظریه‌پردازان است. از مهم‌ترین نظریه‌های وی، نظریة فرایند فردیت است که دربردارندة کهنالگوهای ویژة اوست. شاهنامه اثر ارزندة ابوالقاسم فردوسی (411-329 هـ.ق) است که بخش‌های افسانه‌ای، اساطیری و حماسی آن ظرفیت تحلیل نقد یونگی را دارد. این مقاله به بررسی چند شخصیت شاهنامه، به‌ویژه رستم، از دیدگاه یونگ و در چارچوب فرایند فردیت می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individuation Process in Shāhnāme

نویسندگان [English]

  • Ali Taslimi
  • Mojtaba Mir Miran
چکیده [English]

The application of modern theories to classical works of literature is one of the basics of literary study in our time that makes the works more dynamic. One of these theories is that of C.G.Jung. Meanwhile, considering the fact that Ferdowsi’s Shāhnāme, in its mythical, legendary and epic parts, is talented to be read by Jungian approach, the present article studies some major characters of this work, specially Rostam, based on the individuation process of Jung.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shāhnāme
  • Jung
  • Rostam
  • individuation process
  • Character