مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی

نویسندگان

چکیده

این مقاله زمان و مکان روایی را در قصص قرآنی بررسی می‌کند. ابتدا به عنصر زمان روایی از دیدگاه ژنت اشاره می‌شود و بر این اساس رابطۀ میان زمان داستان و زمان متن، مفاهیم «نظم»، «تداوم» و«بسامد» را با ذکر نمونه‌هایی از قصص قرآنی تبیین می‌کنیم. سپس به سنخ‌شناسی، شاخص‌های متنی و کارکردهای مکان روایی با اشاره به سورۀ یوسف (از میان سایر قصص) می‌پردازیم. می‌توان گفت که تحلیل زمان و مکان روایی در قصص قرآنی اولاً، به بسط و گسترش پی‌رنگ قصص، ثانیاً، شخصیت‌پردازی و در نهایت، تفسیر و درک سوره‌ها کمک می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Narrative Element of Space and Time in Quranic Anecdotes

نویسندگان [English]

  • - -
  • Abolfazl Horri
چکیده [English]

The present article studies the narratological space and time in Quranic anecdotes. At first, through examining the narratological time from Genette\'s point of view, the concepts of \"order\", \"continuity\", and \"frequency\" will be determined by referring to some Quranic anecdotes. Then, through reading the Joseph Surah (Surah Yoosef), the typology, textual indices, and function of the narratological space of the anecdotes will be discussed. The final achievement of the article is that the narratological analysis of space and time in Quranic anecdotes supports a better understanding of the anecdotes\' plots and characterization as well as a deeper reading of the Surahs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • frequency
  • continuity
  • Order
  • Narrative
  • Quranic anecdotes