همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر»

نویسنده

چکیده

در این مقاله ابتدا به سطوح داستان و متن روایی و ویژگی‌های آن دو، سپس به همبستگی و تناظر میان این سطوح و فراکارکردهای هلیدی از دیدگاه زبان‌شناسیِ نقش‌گرا پرداخته می-شود. در این راستا، با اشاره به فراکارکردها و ویژگی‌های زبانی آنها، امتزاجِ عملکردهای سطوح روایی و فراکارکردها با ذکر پاره‌هایی از داستان حسنک، پی گرفته خواهد شد.
به نظر می‌آید هریک از فراکارکردهای هلیدی در دو سطح داستان و متن کارایی داشته باشند. کارکرد اندیشگانی در سطح داستان و متن، جهان داستانی نویسنده را رقم می‌زند. فراکارکرد بینافردی در سطح داستان، نحوة ارائة جهان داستانی را تعیین می‌کند و در سطح متن، کسی را که این جهان داستانی را نقل می‌کند (راوی). فراکارکرد متنی در سطح داستان، ناظر به توالی و نظم رخدادهاست و در سطح متن، ناظر به زمانمندی، ساختار اطلاعات متن و انسجام متن روایی. این فراکارکردها توانمندی‌هایی در تحلیل سطوح داستان و متن روایی برمی‌گشاید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation Between the Narrative Levels and Halliday’s Meta-functions in Hsanak Vazir

نویسنده [English]

  • Abolfazl Horri
چکیده [English]

This article deals firstly with narrative levels, narrative text and their features; and secondly with the correlations between these levels and Halliday’s metafunctions, from the perspective of functional linguistics. These correlations will then be documented in Hasanak Vazir, through examining the linguistic characteristics of the metafunctions.
It seems that the metafunctions are active at the two levels of story and text. The ideational function determines the fictive universe at the level of story, and the narrator at the level of text. Textual metafunctions correspond with the sequence and order of events at the level of story, and correlate with temporality, information structure and narrative text coherence at the level of text. In Short these metafunctions show capacities for analyzing the narrative levels and narrative text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative
  • narrative levels
  • Halliday
  • metafunction
  • Beyhaghi