کارکردهای داستان درونه‌ای

نویسندگان

چکیده

درونه‌گیری ویژگی و تمهیدی ساختاری است که در ساحت معنایی داستان نیز نقشی تعیین‌کننده دارد. پرسش ‌اینجاست که این پیوند ساختاری و محتوایی چگونه رخ می‌دهد، داستان درونه‌ای چه نقشی در داستان اصلی ایفا کرده و چه کارکردهایی در ارتباط با آن دارد؟‌ پژوهش حاضر مشخصاً در پی آن است که دریابد درونه‌گیری چه امکاناتی را در پیشبرد پیرنگ و اهداف روایی و غیرروایی در اختیار متن قرار می‌دهد. می‌توان کارکردهای درونه‌گیری روایی را در دو حوزۀ اصلی بررسی کرد: 1- کارکردهای مرتبط با ساحت معنایی اثر؛ 2- کارکردهای مرتبط با پیرنگ و ساختار اثر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Embedded Story and Its Functions

نویسندگان [English]

  • Samira Bameshki
  • Nasim zahmatkesh
چکیده [English]

“Narrative in narrative” or “embedded story” is a structural technique that affects the meaning of the story; nevertheless the question is how such a structural and semantic connection occurs, and what might be the role of embedded narrative in main story? This article is an attempt to discover the possibilities embedding provides in order to develop plot and narrative. The functions of embedded narrative are divided into two main groups, namely semantic functions, and structural functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • story
  • embedded
  • functions
  • Structure
  • meaning