بررسی عقده حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی

نویسندگان

چکیده

ادبیّات به دلیل ماهیّت و حوزه گسترده اش با سایر رشته های علوم انسانی ـ از جمله روان شناسی ـ تناسب موضوعی دارد و قابلیّت انجام پژوهشهای مشترک با این گونه رشته ها را داراست. تاریخ بیهقی از آثار مهمّ ادبیّات فارسی است که به دلیل دقّت و صداقت بیهقی در توصیف شخصیّتهای دربار غزنوی قابل اعتماد است. در میان شخصیّتهای این دربار بوسهل زوزنی به عنوان منفی ترین شخصیّت مطرح می باشد که در این مقاله علّت روان شناختی آن در عقده حقارت وی فرض شده است. همسانی ویژگیهای افراد دارای عقده حقارت همچون تکبّر، حسادت و رشک، تنفّر و جاه طلبی، انتقام جویی، تناقض رفتاری، خوفناکی، انعطاف و نرمش موضعی، کاربرد ابزاری از دین و عقاید و ... با صفتها و حالتهای روانی بوسهل فرض تحقیق را به اثبات می رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Study of "Inferiority Complex" : The Character of Boosahl Zoozani as Narrated by Beyhaghi

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Ghavam
  • Ehsan Ghabool
چکیده [English]

Literature, for the reason of its nature as well as its broad domain, is in thematic correlation and symmetry with other areas of human science. This characteristic gives way to carrying out interdisciplinary researches such as psycho-literary studies. Tārikh-e Beyhaghi is one of the works of Persian literature, authentic because of the picture it draws of the figures of the Ghaznavid court. Boosahl Zoozani, as the most negative character, is studied here, for his "Inferiority Complex". The very existence of the traits such as vanity, jealousy, envy, hatred, ambition, vengeance, contradictory behaviors, dreadfulness, prudent flexibility, and instrumental use of religious beliefs, in Boosahl -- partly or totally diagnosed in those suffering from "Inferiority Complex"-- proves the hypothesis of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Criticism
  • Tarikhe
  • e Beyhaghi
  • Boosahle Zoozani
  • inferiority complex
  • Compensation
  • Alfred Adler