نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 53-68]
 • آذری نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 109-140]
 • آرایه ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 111-130]
 • آشنایی زدایی تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 61-83]
 • آنیما تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 103-118]

ا

 • ابوالحسن خرقانی دربارة دو تصحیف در تذکره الاولیا [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 89-103]
 • ابوسعید ابوالخیر دربارة دو تصحیف در تذکره الاولیا [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 89-103]
 • اثر ادبی بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی بر متون ادبی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 87-119]
 • احمد جام شیخ احمد جام و افسانة کرامات [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 85-108]
 • ادبیات تطبیقی تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 67-91]
 • ادغام خالص ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 131-156]
 • اسبو نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 109-140]
 • استعارة مفهومی نظریة استعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 119-140]
 • استعلا «استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 157-194]
 • اسطوره رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 53-68]
 • اسکستان نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 109-140]
 • اصطلاح شناسی مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 7-28]
 • اغتنام فرصت ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 61-86]
 • اوضاع اجتماعی ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 61-86]

ب

 • بلاغت ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 111-130]
 • بیهقی همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر» [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 69-87]
 • بوم و زاغ روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 7-28]

پ

 • پارادوکس تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 29-60]
 • پرل باک تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 67-91]
 • پیرنگ تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 61-83]

ت

 • تاتی خلخال نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 109-140]
 • تالشی نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 109-140]
 • تأویل تأویل سیاسی و اجتماعی داستان وارة سرگذشت کندوها [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 119-142]
 • تخلص ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 111-130]
 • تذکره الاولیا دربارة دو تصحیف در تذکره الاولیا [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 89-103]
 • ترصیع وزن در سجع [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 167-177]
 • ترکیب ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 111-130]
 • تصحیح دربارة دو تصحیف در تذکره الاولیا [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 89-103]
 • تصحیف دربارة دو تصحیف در تذکره الاولیا [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 89-103]
 • تصوف شیخ احمد جام و افسانة کرامات [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 85-108]
 • تغییر گفتمانی مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 7-28]
 • تفکیک معرفتی تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 29-60]
 • تفکیک وجودی تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 29-60]
 • تمثیلء آل احمد تأویل سیاسی و اجتماعی داستان وارة سرگذشت کندوها [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 119-142]

ج

 • جورج لیکاف نظریة استعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 119-140]

ح

 • حیرت ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 61-86]
 • حرف ربط ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 131-156]
 • حروف اضافه «استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 157-194]
 • حروف اضافه بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 49-66]
 • حروف جرّ «استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 157-194]
 • حقیقت نمایی مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 31-59]

د

 • داستان تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 61-83]
 • داستان کوتاه تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 61-83]
 • داستان نویسی بررسی کارکرد راوی و شیوة روایتگری در رمان هم نوایی شبانة ارکستر چوب ها [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 31-52]
 • دوگانی ها تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 29-60]

ر

 • رباعیات خیام ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 61-86]
 • رستم فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 29-48]
 • رضا قاسمی بررسی کارکرد راوی و شیوة روایتگری در رمان هم نوایی شبانة ارکستر چوب ها [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 31-52]
 • رمان جای خالی سلوچ تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 67-91]
 • رمان مادر تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 67-91]
 • رمزگشایی رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 53-68]
 • روایت روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 7-30]
 • روایت همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر» [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 69-87]
 • روایت روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 7-28]
 • روش تحقیق بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی بر متون ادبی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 87-119]

ز

 • زاویة دید بررسی کارکرد راوی و شیوة روایتگری در رمان هم نوایی شبانة ارکستر چوب ها [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 31-52]
 • زبان روزمره نظریة استعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 119-140]
 • زبان شناسی نگاهی به زبان عارفان از چشم اندازهای معرفت شناسی و زبان شناسی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 143-166]
 • زبان شناسی شناختی نظریة استعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 119-140]
 • زبان عربی «استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 157-194]
 • زبان عرفانی نگاهی به زبان عارفان از چشم اندازهای معرفت شناسی و زبان شناسی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 143-166]
 • زبان فارسی «استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 157-194]
 • زبان فارسی افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 93-110]
 • زمان روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 7-30]

ژ

 • ژرار ژنت روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 7-30]

س

 • ساخت ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 111-130]
 • ساختارگرایی روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 7-28]
 • ساخت همپایگی ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 131-156]
 • ساقی نامه ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 61-86]
 • سیاوش رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 53-68]
 • سجع وزن در سجع [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 167-177]
 • سدیدالدین غزنوی شیخ احمد جام و افسانة کرامات [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 85-108]
 • سرگذشت کندوها تأویل سیاسی و اجتماعی داستان وارة سرگذشت کندوها [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 119-142]
 • سطوح داستان همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر» [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 69-87]
 • سندبادنامه تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 103-118]

ش

 • شاهنامه فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 29-48]
 • شخصیت فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 29-48]
 • شرح نویسی بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی بر متون ادبی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 87-119]
 • شطح تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 29-60]
 • شعر عامیانه بررسی تطبیقی وزن های کمّی و تکیه ای هجایی در فارسی و گیلکی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 7-30]
 • شعر گیلکی بررسی تطبیقی وزن های کمّی و تکیه ای هجایی در فارسی و گیلکی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 7-30]
 • شیوة روایت بررسی کارکرد راوی و شیوة روایتگری در رمان هم نوایی شبانة ارکستر چوب ها [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 31-52]

ض

 • ضرب المثل مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 31-59]

ع

 • عارف نگاهی به تصحیح فیه ما فیه براساس نسخه قونیه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 131-155]
 • علوم بلاغی وزن در سجع [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 167-177]

ف

 • فراست مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 7-28]
 • فرافکنی ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 131-156]
 • فراکارکردها همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر» [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 69-87]
 • فرآیند فردیت فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 29-48]
 • فرایند فردیت تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 103-118]
 • فرخنده آقایی روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 7-30]
 • فرمالیسم تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 61-83]
 • فرم بنیادین مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 31-59]
 • فرّه رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 53-68]
 • فرهنگ سخن بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 49-66]
 • فلسفة زبان نگاهی به زبان عارفان از چشم اندازهای معرفت شناسی و زبان شناسی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 143-166]
 • فیه مافیه نگاهی به تصحیح فیه ما فیه براساس نسخه قونیه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 131-155]

ق

 • قصه مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 31-59]

ک

 • کارکرد راوی بررسی کارکرد راوی و شیوة روایتگری در رمان هم نوایی شبانة ارکستر چوب ها [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 31-52]
 • کانونی سازی روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 7-30]
 • کرامات شیخ احمد جام و افسانة کرامات [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 85-108]
 • کلیله و دمنه روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 7-28]
 • کهن الگو تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 103-118]

گ

 • گرماس روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 7-28]
 • گزیده نویسی بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی بر متون ادبی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 87-119]

ل

 • لایه بندی افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 93-110]

م

 • مارک جانسون نظریة استعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 119-140]
 • مثنوی مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 31-59]
 • محمود دولت آبادی تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 67-91]
 • معرفت مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 7-28]
 • معنای دائره المعارفی بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 49-66]
 • معنای فرهنگ وار بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 49-66]
 • معین شدگی افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 93-110]
 • معنی شناسی شناختی بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 49-66]
 • مقامات ژنده پیل شیخ احمد جام و افسانة کرامات [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 85-108]
 • مقدمه نویسی بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی بر متون ادبی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 87-119]
 • موازنه وزن در سجع [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 167-177]
 • مولوی نگاهی به زبان عارفان از چشم اندازهای معرفت شناسی و زبان شناسی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 143-166]
 • مولوی مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 7-28]
 • مولوی نگاهی به تصحیح فیه ما فیه براساس نسخه قونیه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 131-155]

ن

 • ناخودآگاه تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 103-118]
 • نسخه شناسی نگاهی به تصحیح فیه ما فیه براساس نسخه قونیه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 131-155]
 • نسخه قونیه نگاهی به تصحیح فیه ما فیه براساس نسخه قونیه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 131-155]
 • نشانه شناسی نگاهی به زبان عارفان از چشم اندازهای معرفت شناسی و زبان شناسی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 143-166]
 • نمود افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 93-110]

و

 • واگرایی افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 93-110]
 • وزن وزن در سجع [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 167-177]
 • وزن تکیه ای بررسی تطبیقی وزن های کمّی و تکیه ای هجایی در فارسی و گیلکی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 7-30]
 • وزن کمی بررسی تطبیقی وزن های کمّی و تکیه ای هجایی در فارسی و گیلکی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 7-30]

ه

 • هجایی بررسی تطبیقی وزن های کمّی و تکیه ای هجایی در فارسی و گیلکی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 7-30]
 • هلیدی همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر» [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 69-87]
 • همپایه ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 131-156]

ی

 • یونگ فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 29-48]