تحلیل نقشی ساخت‌های پرسشی در زبان فارسی

دوره 6، شماره 20، تیر 1391، صفحه 89-109

هنگامه واعظی


زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 91-128

زی با؛ محمد دبیرمقدم


ساخت روایی قصه در مثنوی

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 91-111

بهروز مهدی زاده فرد


بررسی دو داستان‌ کودک از احمدرضا احمدی بر پایة نظریة خوانندة درون‌متن

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 97-121

سعید حسام پور؛ زهرا پیرصوفی املشی؛ سمانه اسدی


مؤلفه‌های رمان نو در داستان «خواب خون» از بهرام صادقی

دوره 5، شماره 18، دی 1390، صفحه 101-123

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ سید رزاق رضویان


خوانشی «لکانی» از شازده‌احتجاب گلشیری

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 111-139

حامد یزدخواستی؛ فؤاد مولودی


عناصر و مضامین ترسایی در شعر شاملو

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 121-141

منوچهر جوکار؛ عارف رزیجی


نمود دستوری و تصویرگونگی در زبان فارسی

دوره 8، شماره 28، تیر 1393، صفحه 131-153

شادی داوری


گونه‌شناسی بومی‌سرودهای ایران

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 143-170

حسن ذوالفقاری؛ لیلا احمدی


بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم

دوره 7، شماره 26، دی 1392، صفحه 147-176

عباسعلی آهنگر؛ محمدامیر مشهدی؛ ستاره مجاهدی رضاییان


نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 151-167

راحله گندمکار


فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 163-186

غلامرضا پیروز؛ قدسیه رضوانیان؛ سروناز ملک


کتاب مقدس به منزله متن ادبی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 69-87

مشیت علایی


بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 69-88

مصطفی گرجی؛ حسین محمدی مبارز


بازشناختِ جریان‌شناسی شعر مشروطیّت

دوره 2، شماره 4، دی 1387، صفحه 89-116

مهیار علوی مقدّم


دربارة دو تصحیف در تذکره الاولیا

دوره 4، شماره 12، تیر 1389، صفحه 89-103

مجید منصوری


وزن شعر کودک: عروضی؟ هجایی؟ یا تکیه‌ای- هجایی؟

دوره 8، شماره 30، دی 1393، صفحه 101-116

حشمت الله آذرمکان؛ مرتضی نجاتی جزه