تعداد مقالات: 249
26. اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر

دوره 8، شماره 27، بهار 1393، صفحه 9-40

بهزاد برکت؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ مجید جلاله وند


28. کارکردهای داستان درونه‌ای

دوره 8، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 9-41

سمیرا بامشکی؛ نسیم زحمتکش


29. بازنگری روایات تاریخی یزگرد اول و بهرام پنجم با تأکید بر تحلیل ‌انتقادی گفتمان

دوره 9، شماره 31، بهار 1394، صفحه 9-38

علیرضا نیکویی؛ بهزاد برکت؛ معصومه غیوری


30. نظم و کارکرد گفتمان فلسفه ستیزانۀ خاقانی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1394، صفحه 9-29

پارسا یعقوبی جنبه سرایی


31. راوی بوف کور، رانۀ مرگ و شکاف در نظم نمادین

دوره 9، شماره 33، پاییز 1394، صفحه 9-36

مجید جلاله وند آلکامی


32. طبقه‌بندی ساختاری گونه‌های شعر کوتاه معاصر

دوره 9، شماره 34، زمستان 1394، صفحه 9-31

سوسن جبری؛ حمید باقری فارسانی


33. طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1391، صفحه 11-32

محمد راسخ مهند؛ مونا شمس الدینی


35. سفر قهرمان در داستان «حمام بادگرد» براساس شیوة تحلیل کمپبل و یونگ

دوره 6، شماره 22، زمستان 1391، صفحه 33-63

مریم حسینی؛ نسرین شکیبی ممتاز


36. بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی

دوره 8، شماره 27، بهار 1393، صفحه 41-67

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی


39. نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن

دوره 8، شماره 28، تابستان 1393، صفحه 55-75

علیرضا محمدی کله سر


40. والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری

دوره 6، شماره 21، پاییز 1391، صفحه 63-87

علیرضا نیکویی؛ مازیار جفرودی


41. قصه‌ها و حکایات مثنوی در خوانش شالوده‌شکنانة مولوی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1390، صفحه 65-87

محمدکاظم یوسفپور؛ نگین بی نظیر


42. نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند

دوره 7، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 73-94

رضا صادقی شهپر؛ راضیه حجار


43. بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان

دوره 6، شماره 19، بهار 1391، صفحه 77-103

منوچهر تشکری؛ الهام بصیرزاده؛ مهوش قویمی


44. بررسی مقایسه‌ای عنصر نور در مثنوی با مهم‌ترین آثار عرفانی ادب فارسی

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 79-99

محمدکاظم یوسفپور؛ اختیار بخشی


45. بیتِ آغازین شاهنامه، سرسلسلة مثنوی‌های فارسی

دوره 5، شماره 15، بهار 1390، صفحه 97-119

محمد ریحانی؛ غلامرضا معروف


46. اسطورۀ تولد قهرمان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 97-116

مریم حسینی؛ نسرین شکیبی ممتاز


47. بررسی صوری و معنایی نشانه‌های بازخوردی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 107-122

محمدرضا پهلوان نژاد؛ مهناز آزادمنش


48. تأویل سیاسی و اجتماعی داستان وارة سرگذشت کندوها

دوره 4، شماره 11، بهار 1389، صفحه 119-142

ابراهیم رنجبر


49. نظریة استعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون

دوره 4، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 119-140

زهره هاشمی


50. تحلیل روان‌شناختی شخصیت‌های داستانیِ هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون

دوره 5، شماره 15، بهار 1390، صفحه 121-140

رامین محرمی؛ نادر حاجلو؛ مهری شجاعی ماسوله