تعداد مقالات: 249
26. فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 9-34

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ مجید جلاله وند آلکامی


27. قصه‌ها و حکایات مثنوی در خوانش شالوده‌شکنانة مولوی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1390، صفحه 65-87

محمدکاظم یوسفپور؛ نگین بی نظیر


28. بررسی صوری و معنایی نشانه‌های بازخوردی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 107-122

محمدرضا پهلوان نژاد؛ مهناز آزادمنش


31. کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمان

دوره 6، شماره 19، بهار 1391، صفحه 9-27

سید مهدی زرقانی


32. طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1391، صفحه 11-32

محمد راسخ مهند؛ مونا شمس الدینی


33. بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان

دوره 6، شماره 19، بهار 1391، صفحه 77-103

منوچهر تشکری؛ الهام بصیرزاده؛ مهوش قویمی


35. والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری

دوره 6، شماره 21، پاییز 1391، صفحه 63-87

علیرضا نیکویی؛ مازیار جفرودی


36. بررسی وجه فعل در زبان فارسی برپایة نظریة فضاهای ذهنی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1391، صفحه 135-154

فردوس آقاگل زاده؛ زهرا عباسی


37. روایت‌شناسی شناختی (کاربست نظریۀ آمیختگی مفهومی بر قصه‌های عامیانة ایرانی)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1391، صفحه 9-32

بهزاد برکت؛ بلقیس روشن؛ زینب محمدابراهیمی؛ لیلا اردبیلی


38. سفر قهرمان در داستان «حمام بادگرد» براساس شیوة تحلیل کمپبل و یونگ

دوره 6، شماره 22، زمستان 1391، صفحه 33-63

مریم حسینی؛ نسرین شکیبی ممتاز


39. رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات

دوره 7، شماره 23، بهار 1392، صفحه 9-33

علیرضا نیکویی؛ فیروز فاضلی؛ اسماعیل نقدی


40. فصلی نو، برگی تازه

دوره 7، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 9-10

علیرضا نیکویی


41. فضای داستان شازده‌احتجاب از منظر نقد مضمونی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1392، صفحه 9-31

محمدعلی خزانه دارلو؛ معصومه حامی دوست


42. سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در نگاه عارفانۀ غزل سعدی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 9-24

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ زهرا ابطحی


43. اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر

دوره 8، شماره 27، بهار 1393، صفحه 9-40

بهزاد برکت؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ مجید جلاله وند


44. نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند

دوره 7، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 73-94

رضا صادقی شهپر؛ راضیه حجار


45. بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی

دوره 8، شماره 27، بهار 1393، صفحه 41-67

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی


47. نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن

دوره 8، شماره 28، تابستان 1393، صفحه 55-75

علیرضا محمدی کله سر


48. کارکردهای داستان درونه‌ای

دوره 8، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 9-41

سمیرا بامشکی؛ نسیم زحمتکش


49. اسطورۀ تولد قهرمان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 97-116

مریم حسینی؛ نسرین شکیبی ممتاز


50. بازنگری روایات تاریخی یزگرد اول و بهرام پنجم با تأکید بر تحلیل ‌انتقادی گفتمان

دوره 9، شماره 31، بهار 1394، صفحه 9-38

علیرضا نیکویی؛ بهزاد برکت؛ معصومه غیوری