ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی

دوره 8، شماره 30، دی 1393، صفحه 117-131

بلقیس روشن؛ نرجس بانو صبوری


زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان

دوره 2، شماره 4، دی 1387، صفحه 117-140

حسن چاوشیان


رستم، شخصیتی اسطوره‌ای یا حماسی؟

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 127-161

سعید شهروئی


وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی

دوره 3، شماره 9، مهر 1388، صفحه 129-149

مرتضی محسنی؛ علیرضا پورشبانان


ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 131-156

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ منصور شعبانی؛ فردوس آقاگلزاده؛ ارسلان گلفام


آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 133-161

زی با؛ سجّاد آیدِنلو


بررسی ساخت سببی در زبان تاتی

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 135-160

محمد راسخ مهند؛ راحله ایزدی فر


نمود نحوی روایت در مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری

دوره 9، شماره 31، فروردین 1394، صفحه 137-157

سپیده جواهری؛ مهدی نیک منش


آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی دیگر از بانوگشسب‌نامه

دوره 5، شماره 18، دی 1390، صفحه 145-170

زهرا ریاحی زمین؛ عظیم جباره ناصرو


تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز»

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 149-174

مهدی شریفیان؛ بهزاد اتونی


دو نوع وابستۀ اضافه‌ای در زبان فارسی: مضاف‌الیه اسمی و مضاف‌الیه وصفی

دوره 9، شماره 32، تیر 1394، صفحه 151-172

امید طبیب زاده؛ نوید برادران همتی


به سوی طراحی اطلس زبانی گویش گیلکی

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 165-183

وحید بصیرت؛ علی رضا قلی فامیان


بررسی اصطلاحات بینامتنی در زبان فارسی و عربی با تکیه‌بر نظریة ژرار ژنت

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 171-189

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ سکینه رنجبران


بررسی وندها در گویش کهنوجی

دوره 6، شماره 22، دی 1391، صفحه 173-195

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ محسن بتلاب اکبرآبادی


بررسی شعر هوشنگ چالنگی و تأثیر آن بر جریان‌های شعری دهه‌های 50 تا 70

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 189-206

منوچهر تشکری؛ پروین گلی‌زاده


فعل پیشوندی در تالشی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 107-126

علی رفیعی جیردهی


بررسی ریشه‌شناختی چند واژۀ تالشی

دوره 8، شماره 30، دی 1393، صفحه 133-150

مهدی کارگر؛ بهزاد چراغی جولاندان


اگزیستانسیالیسمِ «هدایت» و بن بست نوستالژی در سگ ولگرد

دوره 3، شماره 10، دی 1388، صفحه 137-156

سیدکاظم موسوی؛ فاطمه همایون


ساختار و ساخت‌آفرینی تخیّل

دوره 2، شماره 4، دی 1387، صفحه 141-166

سینا جهاندیده


سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم

دوره 2، شماره 3، مهر 1386، صفحه 143-176

محمد حسین جواری؛ احد حمیدی کندول