نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی

دوره 7، شماره 26، دی 1392، صفحه 49-71

ابوالقاسم قوام؛ زهره هاشمی


فرو‏پاشی بیناذهنیّت در سلوک محمود دولت‌آبادی

دوره 9، شماره 34، دی 1394، صفحه 51-74

کرم نایب پور؛ نغمه ورقائیان


ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 55-85

تیمور مالمیر؛ حسین اسدی جوزانی


تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامة فردوسی براساس نقد اسطوره

دوره 3، شماره 10، دی 1388، صفحه 57-82

فرزاد قائمی؛ محمد جعفر یاحقی؛ مهدخت پورخالقی


توصیف سبک ادبی

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 57-76

فیروز فاضلی


بررسی وزن اشعار عامیانۀ فارسی براساس نظریۀ وزنی

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 59-79

امید طبیب زاده؛ لیلا ضیامجیدی


تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران»

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 59-89

حمیدرضا شعیری؛ عصمت اسماعیلی؛ ابراهیم کنعانی


هویّت و بازتاب آن در رُمان

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 61-90

بهزاد برکت؛ زی با


ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام

دوره 4، شماره 11، فروردین 1389، صفحه 61-86

سید احمد پارسا؛ محمد آزاد مظهر


تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 61-83

محمود رضایی دشت ارژنه؛ قدرت قاسمی پور


«اقلیت شدن» در بوف کور

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 61-80

علی تسلیمی؛ سمیه قاسمی پور


سبکِ زبانِ زنانه در خاطرات تاج‌السلطنه

دوره 9، شماره 31، فروردین 1394، صفحه 65-90

فاطمه رضوی؛ مریم صالحی نیا


تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 67-95

تیمور مالمیر


نقدی روان‌کاوانه بر شعر «هملت» شاملو

دوره 3، شماره 9، مهر 1388، صفحه 69-87

کاظم دزفولیان؛ فواد مولودی؛ حامد یزدخواستی


ساختار روایی کلیله و دمنه براساس گفتمان‌کاویِ تعاملِ رای و برهمن

دوره 5، شماره 18، دی 1390، صفحه 71-100

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ فاتح احمدپناه


مخاطب از نگاه بیدل دهلوی

دوره 8، شماره 29، مهر 1393، صفحه 73-95

خلیل اللله افضلی؛ مه دخت پورخالقی؛ مریم صالحی


ریشه‌شناسی چند واژه از لری بویراحمدی

دوره 6، شماره 20، تیر 1391، صفحه 75-88

اسفندیار طاهری


اسلوب و ساختار اخلاق‌الاشراف

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 89-120

محمد حکیم آذر