تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 35-57

فردوس آقاگل زاده؛ حسینعلی قبادی؛ سیدعلی دسپ


موسیقایی بودن ساختار در کلیدر

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 35-58

قهرمان شیری


جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 35-65

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری؛ ندا حیدرپور


نقش تغییر علّت در تأویل قصص قرآنی در متون عرفانی

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 37-59

رحمان مشتاق مهر؛ فرهاد محمدی


بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسانِ زنِ دهۀ هشتاد

دوره 9، شماره 31، فروردین 1394، صفحه 39-63

قدسیه رضوانیان؛ هاله کیانی بارفروشی


تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 22، دی 1391، صفحه 65-95

جهاندوست سبزعلی پور؛ محمد اصغرزاده؛ حسین اسکندری


ایهام‌های نویافته در شعر حافظ

دوره 8، شماره 28، تیر 1393، صفحه 77-110

محمدرضا بهرام پور عمران


بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 89-114

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور


روش پایان‌بندی در شعر قیصر امین‌پور

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 101-123

مهدی نیک‌منش؛ فاطمه مقیمی


بررسی نقش پادافره پیمان‌شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 105-120

لیلا حق پرست؛ مه دخت پورخالقی چترودی


چند واژه در فرهنگ‌های فارسی

دوره 6، شماره 20، تیر 1391، صفحه 155-167

مجید منصوری


تحلیل گفتمانی دشواریهای ترجمه ادبی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 29-47

بهزاد برکت


بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی

دوره 7، شماره 24، تیر 1392، صفحه 33-55

یدالله جلالی پندری؛ سکینه عباسی


سیر نظریّه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیّات

دوره 2، شماره 4، دی 1387، صفحه 43-64

عسگر عسگری حسنکلو


مبانی سبک‌شناسی شعر

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 49-76

احمد سمیعی(گیلانی)