تعداد مقالات: 249
101. نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 49-71

ابوالقاسم قوام؛ زهره هاشمی


103. فرو‏پاشی بیناذهنیّت در سلوک محمود دولت‌آبادی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1394، صفحه 51-74

کرم نایب پور؛ نغمه ورقائیان


105. ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 55-85

تیمور مالمیر؛ حسین اسدی جوزانی


106. تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامة فردوسی براساس نقد اسطوره

دوره 3، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 57-82

فرزاد قائمی؛ محمد جعفر یاحقی؛ مهدخت پورخالقی


107. توصیف سبک ادبی

دوره 6، شماره 19، بهار 1391، صفحه 57-76

فیروز فاضلی


109. بررسی وزن اشعار عامیانۀ فارسی براساس نظریۀ وزنی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 59-79

امید طبیب زاده؛ لیلا ضیامجیدی


110. تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران»

دوره 7، شماره 25، پاییز 1392، صفحه 59-89

حمیدرضا شعیری؛ عصمت اسماعیلی؛ ابراهیم کنعانی


112. هویّت و بازتاب آن در رُمان

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 61-90

بهزاد برکت؛ زی با


113. ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام

دوره 4، شماره 11، بهار 1389، صفحه 61-86

سید احمد پارسا؛ محمد آزاد مظهر


114. تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 61-83

محمود رضایی دشت ارژنه؛ قدرت قاسمی پور


115. «اقلیت شدن» در بوف کور

دوره 9، شماره 33، پاییز 1394، صفحه 61-80

علی تسلیمی؛ سمیه قاسمی پور


116. کاربرد و ویژگی های دوبیتی در انواع ادبیات منظوم عامه

دوره 9، شماره 32، تابستان 1394، صفحه 63-95

حسن ذوالفقاری


117. سبکِ زبانِ زنانه در خاطرات تاج‌السلطنه

دوره 9، شماره 31، بهار 1394، صفحه 65-90

فاطمه رضوی؛ مریم صالحی نیا


118. تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران

دوره 7، شماره 23، بهار 1392، صفحه 67-95

تیمور مالمیر


120. نقدی روان‌کاوانه بر شعر «هملت» شاملو

دوره 3، شماره 9، پاییز 1388، صفحه 69-87

کاظم دزفولیان؛ فواد مولودی؛ حامد یزدخواستی


121. ساختار روایی کلیله و دمنه براساس گفتمان‌کاویِ تعاملِ رای و برهمن

دوره 5، شماره 18، زمستان 1390، صفحه 71-100

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ فاتح احمدپناه


122. مخاطب از نگاه بیدل دهلوی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 73-95

خلیل اللله افضلی؛ مه دخت پورخالقی؛ مریم صالحی


123. ریشه‌شناسی چند واژه از لری بویراحمدی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1391، صفحه 75-88

اسفندیار طاهری


124. اسلوب و ساختار اخلاق‌الاشراف

دوره 5، شماره 17، پاییز 1390، صفحه 89-120

محمد حکیم آذر